Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Ogłoszenie.pdfPrzedmiot działalności Spółki obejmuje:

 

 • dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z),
 • naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
 • naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 • realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
 • roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
 • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
 • przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 • działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
 • działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
 • działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),
 • działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
 • działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 • pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z),
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
 • pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (82.99.Z),
 • działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
 • naprawę i konserwację metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
 • naprawę i konserwację maszyn (33.12.Z),
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 • działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).

Rada Nadzorcza Enea Operator Sp. z o.o. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie spółek handlowych.

 

Skład Rady Nadzorczej:

 

 • Marek Lelątko - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Krzysztof Statucki - Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Dwurzyńska - Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Boiński - Członek Rady Nadzorczej
 • Marta Tarapata - Członek Rady Nadzorczej 
 • Jerzy Mager - Członek Rady Nadzorczej 

Marek Szymankiewicz
Prezes Zarządu ENEA Operator sp. z o.o.

 

Jest magistrem inżynierem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej specjalność: elektrotechnika. Dodatkowo ukończył Studium Menadżerskie w Wielkopolskiej Szkole Biznesu oraz Studium: Zarządzanie Obrotem Energii Elektrycznej w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Od 1993 roku związany z poznańską energetyką. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier ds. Programowania Pracy Sieci. Następnie piastował funkcje kierownicze i zarządcze. W latach 2001-2002 był członkiem zarządu ds. handlowych Energetyki Poznańskiej S.A., a w okresie 2003-2006 prezesem zarządu EnergoPartner Sp. z o.o. - jednej z pierwszych spółek zajmujących się hurtowym obrotem energią elektryczną.

Przez 5 lat zarządzał departamentem handlu w Enea S.A., następnie departamentem planowania i rozwoju w Enei Operator.

W 2013 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej. Pełnił tę funkcję do grudnia 2021 roku. W 2022 roku przyjął stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych w Polskich Sieciach Energetycznych.

Bogumiła Strzelecka
Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej ENEA Operator sp. z o.o.

 

Jest magistrem inżynierem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych układów energoelektronicznych w systemach zasilania prądem stałym w energetyce na Wydziale Elektrycznym Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu analizy ekonomicznej i controllingu na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Zdała także egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

Od 1987 roku związana z sektorem energetycznym. Karierę zawodową rozpoczęła na stanowisku inżyniera ds. przygotowania robót telemechaniki. Następnie sprawowała funkcje kierownicze sprawując nadzór m.in. nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych WN i SN, automatyki elektroenergetycznej, urządzeń telemechaniki i łączności.

W styczniu 2014 roku została Dyrektorem Departamentu Zarządzania Ruchem w Enei Operator.

Magdalena Kordys
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENEA Operator sp. z o.o.

 

Od ponad 13 lat związana z sektorem energetycznym, doświadczenie zawodowe zdobyła w spółce PGE Energetyka Kolejowa S.A. (wcześniej PKP Energetyka S.A), w tym przez 9 lat pełniła funkcje zarządcze w obszarze kontrolingu i rachunkowości zarządczej.

Współpracując z funduszem inwestycyjnym CVC Capital Partner była bezpośrednio zaangażowana w budowę grupy kapitałowej, w ramach której koordynowała takie obszary jak: sprawozdawczość zarządcza, intercompany billing, proces budżetowania oraz kontroling biznesowy.

W ramach pełnionych funkcji odpowiadała także za automatyzację oraz robotyzację procesów w obszarze finansowym, modelowanie finansowe i planowanie strategiczne, implementację systemów finansowo-kontrolingowych.

Jako manager ma duże doświadczenie w budowaniu zaangażowania zespołów na różnych szczeblach organizacyjnych.

Posiada wykształcenie magisterskie i podyplomowe w obszarze ekonomii, finansów, rachunkowości oraz business intelligence, zdobyte na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Michał Cebula
Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych ENEA Operator sp. z o.o. 

 

Jest magistrem ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponadto ukończył studia licencjackie o kierunku germanistyka - asystent językowy, studia podyplomowe o kierunku Menadżer Sportu, studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu a także Podyplomowe Studia Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie .

Pracował między innymi w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku zastępcy dyrektora wydziału Edukacji i Sportu.

Od 2017 r. jest związany z energetyką. Karierę zawodową w Enei Operator rozpoczął na stanowisku doradcy Zarządu spółki, a następnie do grudnia 2018 r. dyrektora Departamentu Logistyki i Zakupów. Od stycznia 2019 r.  pełnił funkcję doradcy Zarządu w obszarze logistyki.

Autor dokumentu: Sebastian Petrus

 


12-04-2022                       Zmiana redakcyjna dokumentu

12-04-2022                       Odpublikowanie dokumentu

12-04-2022                       Utworzenie dokumentu

 


 

Informacje o dokumencie

 

Utworzył:                            Sebastian Petrus, data: 12-04-2022

Opublikował:                     brak, data: brak

Ostatnio modyfikował:   Sebastian Petrus, data: 12-04-2022

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }