Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z § 50. 1. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 819) , przedsiębiorstwo energetyczne na żądanie odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo - rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Zgodnie z § 43 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne na żądanie odbiorcy dokonuje laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo - rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Zgodnie z§ 50. 3 . Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r.  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Odbiorca, który nie jest właścicielem układu pomiarowo - rozliczeniowego, pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Zgodnie z § 50. 4. oraz 5.  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r.  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Odbiorca w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo - rozliczeniowego, przy czym przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy. Koszt ekspertyzy ponosi odbiorca.

Zgodnie z . § 49. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf, a także rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie zawartej między stronami określono inny termin.

Zgodnie z § 49. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci. Tym samym, mając powyższe na uwadze, koszty odłączenia napięcia i zdjęcia przyłącza z własnego budynku mieszkalnego pokrywa odbiorca.

Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji określone zostały w rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Z zapisów w/w rozdziału wynika, że dla podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV i V, dopuszczalny czas trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku :

a) przerwy planowanej 16 godzin
b) przerwy nieplanowanej 24 godzin

2) przerw w ciągu roku, stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, w przypadku:

a) przerw planowanych 35 godzin
b) przerw nieplanowanych 48 godzin

Tym samym Odbiorcy nie przysługuje bonifikata od przedsiębiorstwa energetycznego za jednorazową przerwę w dostawie energii elektrycznej z przyczyn uszkodzenia sieci elektroenergetycznej (przerwa nieplanowana),która trwała do 24 godzin. Jednocześnie należy pamiętać, że nie każde wstrzymanie dostaw energii następuje z winy przedsiębiorstwa energetycznego. W niektórych przypadkach odpowiedzialne za taki stan są instalacje elektryczne w budynku odbiorcy, za które przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu:

1) przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii;

2) przyłączonemu do sieci innych napięć niż te, o których mowa w pkt 1, przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii.

 

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach.

 

Cena energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, jest to średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłaszana corocznie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z art. 6a ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy, jeżeli odbiorca:

- co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo za świadczone usługi związane z dostarczaniem energii elektrycznej przez okres co najmniej jednego miesiąca;

- nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna;

- użytkuje nieruchomości, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

 

Koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi przedsiębiorstwo energetyczne.

 

Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy na swój koszt, jeżeli z wnioskiem o niego wystąpi Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy  to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U. z 2000 r., Nr 75, poz. 866), kontrole przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy. W lokalu mieszkalnym kontrolę przeprowadza się w godzinach od 7ºº do 20ºº, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 6b ust. 1 p.1 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej.

 

Ponadto przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono,  że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia albo środowiska (art.6b ust.4 ustawy Prawo energetyczne.).

 

Za nielegalne pobieranie energii należy uznać pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy (art. 3 pkt 18 ustawy - Prawo energetyczne).

Zgodnie z art. 278 § 1 i 5 Kodeksu Karnego, kradzież energii elektrycznej traktowana jest jako przestępstwo przeciwko mieniu, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (z art. 278 § 3 Kodeksu Karnego).

Zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator strefa nocna  jest to 10 godzin w ciągu doby określonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (pkt.3.2.7 Taryfy).

 

Są to godziny od 13.00 do 15.00 oraz od 22.00 do 6.00.

 

Strefa nocna to godziny, w których należy dociążyć system elektroenergetyczny.  Dlatego też nie pozostawiono możliwości ich wyboru Klientowi.

 

Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych ustawia się według czasu zimowego i nie zmienia się w ciągu roku, chyba że urządzenie sterujące automatycznie utrzymuje godziny w okresie obowiązywania również czasu letniego. (pkt 3.2.9 Taryfy).

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }