Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Długość linii elektroenergetycznych bez przeliczenia na 1 tor

Wyszczególnienie

Napięcie

Napowietrzne [km]

Kablowe [km]

WN

110 kV

4 706

73

SN

30 kV

19

6

15 kV

30 655

13 105

poniżej 15 kV

-

177

20 kV

2 125

550

nN (bez przyłączy)

-

26 406

30 383

Liczba i długość przyłączy

Wyszczególnienie

Liczba [szt.]

Długość [km]

Napowietrzne

312 491

6 989

Kablowe

688 700

6 516

Liczba stacji elektroenergetycznych

Wyszczególnienie

Liczba [szt.]

110 kV

255

SN

39 061

Moc transformatorów bez rezerwy magazynowej

Wyszczególnienie

Moc

WS/SN

8 902

SN/SN

119

SN/nN

7 964

Enea Operator Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego (OSD) w myśl Art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 984),  opracował plan prac modernizacyjnych i przeglądów (remontów)) dla urządzeń, instalacji i sieci.

Plan Prac Eksploatacyjnych w 2022 roku dla linii WN, SN, nN,
stacji WN/SN oraz SN/nN i SN/SN

Jednostka miary

Ilość zabiegów

Stacje WN/SN

szt.

15 124

Stacje SN/nN, SN/SN

szt.

39 698

Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

5 587

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

3 852

Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

8 032

Przeglądy, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt

19 724

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

6 593

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

99 629

W Enea Operator Sp. z o.o. jako OSD, w celu zapewnienia klientom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawy jakości i niezawodności świadczonych usług dystrybucji energii wdrożone są inicjatywy wpisujące się w obszar prowadzenia eksploatacji i ciągłego odtwarzania majątku sieciowego realizowany m.in. poprzez działania inwestycyjne i modernizacyjne/ remontowe związane z:

 

  • koncepcją rozwoju sieci SN;
  • budową nowych stacji WN/SN oraz powiązań pierścieniowych w zakresie linii WN skracającą długość istniejących ciągów liniowych SN;
  • montażem w głębi sieci łączników SN sterowanych zdalnie lub też doposażeniem istniejących łączników we wskaźniki przepływu prądu zwarciowego;
  • skracaniem długości istniejących obwodów nN poprzez budowę nowych stacji SN/nN.

Zakres projektów modernizacyjnych sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Jednostka miary

Razem

Stacje WN/SN

szt

11

Transformatory WN/SN

szt.

26

Linie napowietrzne SN

km

43,9

Linie kablowe SN

km

115

Stacje SN/nn napowietrzne

szt

233

Stacje SN/nn wnętrzowe

szt.

246

Linie napowietrzne nN

km

24,8

Linie kablowe nN

km

63,7

Enea Operator Sp. z o.o. zgodnie z udzieloną koncesją na dystrybucję energii elektrycznej jako OSD prowadzi eksploatację sieci dystrybucyjnej z zachowaniem wysokich standardów technicznych. Wszystkie prace eksploatacyjne tj. modernizacje / przeglądy(remonty) prowadzone są na podstawie oceny stanu technicznego obiektów elektroenergetycznych.

Definicje użyte w raportach:

 

SAIDI
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej.

 

SAIFI
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich.

 

MAIFI
Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich.