Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Długość linii elektroenergetycznych bez przeliczenia na 1 tor

Wyszczególnienie

Napięcie

Napowietrzne [km]

Kablowe [km]

WN

110 kV

4 743

74

SN

30 kV

19

6

15 kV

30 351

13 451

poniżej 15 kV

-

180

20 kV

2 087

600

nN (bez przyłączy)

-

26 312

31 434

Liczba i długość przyłączy

Wyszczególnienie

Liczba [szt.]

Długość [km]

Napowietrzne

353 263

6 965

Kablowe

704 581

6 612

Liczba stacji elektroenergetycznych

Wyszczególnienie

Liczba [szt.]

110 kV

258

SN

39 639

Moc transformatorów bez rezerwy magazynowej

Wyszczególnienie

Moc

WS/SN

9 174

SN/SN

116

SN/nN

8 084

Enea Operator Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego w myśl Art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 631),  opracowuje plany prac remontowych dla urządzeń, instalacji i sieci.

Plan Prac Eksploatacyjnych w 2023 roku dla linii WN, SN, nN,
stacji WN/SN oraz SN/nN i SN/SN

Jednostka miary

Ilość zabiegów

Stacje WN/SN

szt.

21 505

Stacje SN/nN, SN/SN

szt.

32 605

Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

6 482

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

4 635

Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

8 725

Przeglądy, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt

18 567

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

8 444

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

255 796

W Enea Operator Sp. z o.o. jako OSD na wyznaczonym obszarze, w celu zapewnienia klientom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawy jakości i niezawodności świadczonych usług dystrybucji energii wdrożone są inicjatywy wpisujące się w obszar prowadzenia eksploatacji i ciągłego odtwarzania majątku sieciowego realizowany m.in. poprzez działania inwestycyjne i modernizacyjne/ remontowe związane z:

  •            koncepcją rozwoju sieci SN;
  •            budową nowych stacji WN/SN oraz powiązań pierścieniowych w zakresie linii WN skracającą długość istniejących ciągów liniowych SN;
  •            montażem w głębi sieci łączników SN sterowanych zdalnie lub też doposażeniem istniejących łączników we wskaźniki przepływu prądu zwarciowego;
  •            skracaniem długości istniejących obwodów nN poprzez budowę nowych stacji SN/nN.

Zakres projektów modernizacyjnych sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Jednostka miary

Razem

Stacje WN/SN

szt

18

Transformatory WN/SN

szt.

9

Linie napowietrzne SN

km

87,2

Linie kablowe SN

km

382,3

Stacje SN/nn napowietrzne

szt

973

Stacje SN/nn wnętrzowe

szt.

469

Linie napowietrzne nN

km

71,5

Linie kablowe nN

km

27,3

Enea Operator Sp. z o.o. zgodnie z udzieloną koncesją na dystrybucję energii elektrycznej jako OSD na wyznaczonym obszarze prowadzi eksploatację sieci dystrybucyjnej z zachowaniem najwyższych standardów eksploatacji, w ramach której planowane są prace remontowe w danym roku zgodnie z planem oraz adekwatnie do potrzeb wynikających z prowadzonych prac eksploatacyjnych. Wszystkie prace remontowe prowadzone są na podstawie oceny stanu technicznego obiektów elektroenergetycznych.

 

Definicje użyte w raportach:

 

SAIDI
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej.

 

SAIFI
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich.

 

MAIFI
Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }