Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Procedura zmiany sprzedawcy

Niniejsza procedura zmiany sprzedawcy dotyczy Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Enea Operator, która pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Nawiąż z nami współpracę w 5 prostych krokach:

Zawarcie umowy z nowym sprzedawcą

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

Uczestnicy zadania

- Odbiorca
- Nowy sprzedawca

Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej pomiędzy Odbiorcą a nowym sprzedawcą.

 

Lista sprzedawców energii elektrycznej oraz lista sprzedawców, którzy świadczą usługę kompleksową dla danej grupy odbiorców znajduje się tutaj.

- Odbiorca
- Nowy sprzedawca

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

Uczestnicy zadania

- Odbiorca

Złożenie wypowiedzenia umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą.

- Odbiorca
- Dotychczasowy sprzedawca

Powiadomienie Enea Operator o zawarciu umowy z nowym sprzedawcą

Podmioty inicjujące krok

Opis szadania lub procesu

Uczestnicy zadania

- Nowy sprzedawca

Nowy sprzedawca powiadamia OSD o zawarciu umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej. Odbiorca może (nie jest to wymagane) powiadomić OSD o zawarciu umowy stosując poniższe wzory.

 

Nowy Sprzedawca w imieniu własnym oraz Klienta, powiadamia  ENEA Operator o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, nie późniejszym niż 90 dni od dnia złożenia powiadomienia. Powiadomienie składa się, poprzez dedykowany system informatyczny ENEA Operator, nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem wejścia w życie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.

- Nowy sprzedawca

- OSD

Weryfikacja przez Enea Operator zgłoszenia umowy sprzedaży

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

Uczestnicy zadania

- OSD

OSD w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania Powiadomienia dokonuje jego weryfikacji oraz informuje podmiot, który przedłożył powiadomienie o wyniku weryfikacji.

 

Jeżeli powiadomienie zawiera błędy lub braki formalne, OSD informuje o tym Sprzedawcę, który przedłożył powiadomienie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia, wykazując wszystkie braki i informując o konieczności ich uzupełnienia.

 

Jeżeli błędy lub braki formalne nie zostaną uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, OSD dokonuje negatywnej weryfikacji powiadomienia, informując o tym Sprzedawcę, który przedłożył powiadomienie.

 

Zmiana Sprzedawcy i rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej lub usługi kompleksowej przez nowego Sprzedawcę następuje w terminie nie później niż 21 dni od dnia dokonania powiadomienia.

- OSD
- Nowy sprzedawca

Odczyt licznika

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

Uczestnicy zadania

- OSD
 

Dokonanie przez OSD odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego Odbiorcy.

Udostępnienie odczytu wskazań układu dotychczasowemu sprzedawcy oraz nowemu sprzedawcy.

- Odbiorca
- Dotychczasowy sprzedawca
- Nowy sprzedawca

Dodatkowe informacje do procedury

Każdy Odbiorca energii elektrycznej, wtym Odbiorca zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, powinien wiedzieć, że:

 

  1. Posiada prawo do zmiany sprzedawcy. Prawo to oznacza możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej. Możliwość dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest przywilejem, a nie obowiązkiem Odbiorcy, więc jeżeli Odbiorca nie podejmie obecnie decyzji o zmianie sprzedawcy, nie oznacza to rezygnacji z tego prawa w przyszłości.
  2. Sprzedawcą może być przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada prawo do wytwarzania lub obrotu energią elektryczną na obszarze Polski. Prawo to jest potwierdzone udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej lub koncesją na obrót energią elektryczną.
  3. Warunkiem niezbędnym realizacji sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy przyłączonego do sieci Enea Operator jest posiadanie przez wybranego sprzedawcę umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Enea Operator.
  4. Zmiana sprzedawcy jest dokonywana z uwzględnieniem postanowień IRiESD oraz zasad i okresów rozwiązywania umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą, co zapewnia ciągłość sprzedaży energii elektrycznej.
  5. Realizacja zmiany sprzedawcy energii elektrycznej może wymagać dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań technicznych określonych w IRiESD. Obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Dla Odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia (o napięciu znamionowym poniżej 1 kV) właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego jest Enea Operator. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych pomiarowych do wymagań technicznych określonych w IRiESD jest wykonywane:

 

  • Kosztem i staraniem Odbiorcy, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do II lub III grupy przyłączeniowej. Szczegółowe wymagania techniczne są określane przez Enea Operator na podstawie wniosku Odbiorcy o określenie wymagań technicznych w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych.
  • Kosztem i staraniem Enea Operator, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do IV grupy przyłączeniowej.
  • Nie dotyczy, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.

 

Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Procedura zawierania umowy i świadczenie usługdystrybucji przez odbiorcę z gospodarstwa domowego lub biznesowego.

 

Zobacz także:

Zestawienie Sprzedawców, z którymi Enea Operator posiada zawarte umowy oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (tzw."GUD") na obszarze swojego działania.

Ważne

Odbiorcy zakwalifikowani do II lub III grupy przyłączeniowej są zobowiązani do dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych przed zgłoszeniem do Enea Operatoru mowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z wybranym sprzedawcą. W przypadku, gdy Odbiorca nie posiada dostosowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego, należy złożyć wnioseko o kreślenie wymagań technicznych w zakresie układu pomiarowo-rozliczeniowego i transmisji danych pomiarowych. Wszelkie pytania związane z procesem zmiany Sprzedawcy prosimy kierować na adres email: osd.tpa@enea.pl

Pliki do pobrania

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }