Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

1.     Jakie przysługują limity?

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku rozliczenia energii po cenach
z Taryfy z 2022 r. dla gospodarstw domowych będą ograniczone limitem:

·      2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

·      2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

·      3000 kWh dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników.

 

2.     Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby skorzystać z zamrożenia cen?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do dostawcy (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). Dostawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z zapisami Ustawy.

Klienci o zwiększonych limitach zużycia tj. 2600 i 3000 KWh są zobowiązani złożyć Oświadczenie zgodne z opublikowanym wzorem.

Stosujemy zasadę – jedno Oświadczenie wraz z załącznikami dla jednego PPE.

Do Oświadczenia należy załączyć kserokopię / kopię następujących dokumentów:

·      Rolnik (odbiorca prowadzący w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne) – decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

·      Odbiorca z Kartą Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – Karty Dużej Rodziny.

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa tylko stosowne Oświadczenie i nie załącza żadnych kopii orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

3.     W jakiej formie i gdzie należy składać wymagane dokumenty do Enei Operator?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do dostawcy. Dostawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z zapisami Ustawy.

Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh (2600 kWh lub 3000 kWh) jest zobowiązany złożyć na piśmie w postaci:

·      papierowej – Oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia osobiście w BOK albo przesłania drogą korespondencyjną na adres korespondencyjny wskazany na fakturze; Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w BOK to konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego Oświadczenia, jego podpisanie i posiadanie kserokopii Karty Dużej Rodziny lub w przypadku rolników kserokopii decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

·      elektronicznej – Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (certyfikatu podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: kontakt@operator.enea.pl ). Skan wniosku podpisanego własnoręcznie przesłany elektronicznie  nie będzie honorowany.

Należy składać tylko komplet dokumentów – oświadczenie i kserokopie / skany/ zdjęcia wymaganych dokumentów. Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie operator.enea.pl. 

 

4.     Do kiedy muszę złożyć stosowne dokumenty jeżeli jestem odbiorcą uprawnionym?

Komplet poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów należy złożyć do Enei Operator niezwłocznie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

 

5.     Co w sytuacji gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej w 2023 r.?

W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w trakcie 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego, limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. W przypadku zużycia całego limitu obowiązującego dla PPE w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą, po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą użytkownik nie będzie już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia na tym PPE.

 

6.     Czy muszę złożyć osobne oświadczenie do Enea Operator ?

Odbiorca uprawniony, który zawarł odrębną umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji składa odrębne oświadczenia do swojego Sprzedawcy i Enea Operator Sp. zo.o.

UWAGA:

 

Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (certyfikatu podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: kontakt@operator.enea.pl ). Skan wniosku podpisanego własnoręcznie przesłany elektronicznie  nie będzie honorowany.

1. Jakie przysługują limity?

Na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku zostaje przedłużone obowiązywanie zamrożonych cen energii elektrycznej oraz stawek opłat dystrybucyjnych do nowo określonych limitów zużycia.
Wskazane limity zużycia nie sumują się z limitami, które obowiązywały w 2023 roku – tj. niewykorzystany limit zużycia z 2023 roku nie przechodzi na okres pierwszego półrocza 2024 roku.
Począwszy od 1 stycznia 2024 roku rozliczenia energii po cenach z Taryfy z 2023 r. dla gospodarstw domowych będą ograniczone limitem:

· 1 500 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

· 1 800 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

· 2 000 kWh dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników,

· 1 500 kWh dla budujących budynki mieszkalne jednorodzinne,

· 125 kWh dla każdej z działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

 

2. Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby skorzystać z zamrożenia cen?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2024 r. z limitem 1500 kWh nie składają żadnych dokumentów do dostawcy (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). Dostawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z zapisami Ustawy.

Klienci o zwiększonych limitach zużycia tj. 1800 i 2000 kWh są zobowiązani złożyć Oświadczenie zgodne z opublikowanym wzorem o ile dotychczas nie złożyli Oświadczenia.

Stosujemy zasadę – jedno Oświadczenie wraz z załącznikami dla jednego PPE.

Do Oświadczenia należy załączyć kserokopię / kopię następujących dokumentów:

· Rolnik (odbiorca prowadzący w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne) – decyzji o wymierzeniu za 2023 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

· Odbiorca z Kartą Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – Karty Dużej Rodziny.

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa tylko stosowne Oświadczenie i nie załącza żadnych kopii orzeczenia o niepełnosprawności.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

3. W jakiej formie i gdzie należy składać wymagane dokumenty do Enei Operator?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2024 r. z limitem 1500 kWh nie składają żadnych dokumentów do dostawcy. Dostawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z zapisami Ustawy.

Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh (1800 kWh lub 2000 kWh) jest zobowiązany złożyć na piśmie w postaci:

· papierowej – Oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia osobiście w BOK albo przesłania drogą korespondencyjną na adres korespondencyjny wskazany na fakturze; Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w BOK to konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego Oświadczenia, jego podpisanie i posiadanie kserokopii Karty Dużej Rodziny lub w przypadku rolników kserokopii decyzji o wymierzeniu za 2023 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

· elektronicznej – Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (certyfikatu podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: kontakt@operator.enea.pl ). Skan wniosku podpisanego własnoręcznie przesłany elektronicznie nie będzie honorowany.

Należy składać tylko komplet dokumentów – oświadczenie i kserokopie / skany/ zdjęcia wymaganych dokumentów. Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie operator.enea.pl.

 

4. Do kiedy muszę złożyć stosowne dokumenty jeżeli jestem odbiorcą uprawnionym?

Komplet poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów należy złożyć do Enei Operator niezwłocznie, lecz nie później niż do 31 marca 2024 r.

 

5. Co w sytuacji gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej w 2023 r.?

W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w trakcie 2024 r. przez odbiorcę uprawnionego, limit zużycia liczony jest od początku 2024 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. W przypadku zużycia całego limitu obowiązującego dla PPE w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą, po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą użytkownik nie będzie już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia na tym PPE.

 

6. Czy muszę złożyć osobne oświadczenie do Enea Operator?

Odbiorca uprawniony, który zawarł odrębną umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji składa odrębne oświadczenia do swojego Sprzedawcy i Enea Operator Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

UWAGA:

 

Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (certyfikatu podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: kontakt@operator.enea.pl ). Skan wniosku podpisanego własnoręcznie przesłany elektronicznie  nie będzie honorowany.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }