Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Przyłączenie do sieci firm 110 kV

 

Podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV, np.: kopalnie, huty, stocznie, duże fabryki, duże centra handlowe itp.

Nawiąż z nami współpracę w czterech prostych krokach:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

W pierwszym kroku w celu rozpoczęcia procedury przyłączenia do sieci należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia.

 

 • drogą pocztową – wysyłając komplet dokumentów pocztą na adres korespondencyjny:

               ENEA Operator Sp. z o.o

               Departament Planowania i Rozwoju

               ul. Strzeszyńska 58,

               60-479 Poznań

 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający wniosek podpisany z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.pl
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający skan wniosku podpisanego w sposób tradycyjny na adres kontakt@operator.enea.pl

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

 

Wniosek w-wn do pobrania tutaj

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne, w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia złożenie wniosku, należy w tym celu wystąpić do ENEA Operator.

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować następujące dane:

dane identyfikacyjne wnioskodawcy pełna nazwa firmy, siedziba, adres firmy, nr telefonu, NIP, REGON, nazwę banku, nr konta, dane kontaktowe,

 

osoby upoważnione do kontaktów w sprawie złożonego wniosku,

 

informacje na temat przyłączanego obiektu (nazwa, rodzaj obiektu, adres obiektu),

 

wielkość mocy przyłączeniowej tj. największej mocy czynnej planowanej do pobierania z sieci w rozbiciu na ewentualne etapy budowy i rozbudowy obiektu (powinna być określana dla maksymalnie 3-letniego horyzontu czasowego),

 

wymagania w zakresie drugiego przyłącza (rezerwowego),

 

wielkość przewidywanego rocznego zużycia energii elektrycznej,

 

przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,

 

charakterystykę przyłączanych instalacji (rodzaj, ilość i moc największych urządzeń),

 

wartość mocy minimalnej,

 

wymagania dotyczące standardów w zakresie jakościowych parametrów energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą znajdowały się urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące do Wnioskodawcy, w szczególności w postaci:

 -  odpisu zwykłego z Księgi Wieczystej w przypadku prawa własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowej i/lub budynkowej,

 -  umowy najmu lub dzierżawy w przypadku umowy o korzystanie z przedmiotowej nieruchomości gruntowej i/lub budynkowej przez Wnioskodawcę wraz z odpisem zwykłym z Księgi Wieczystej potwierdzającym tytuł własności (prawny) Wydzierżawiającego (Wynajmującego) do nieruchomości gruntowej i/lub budynkowej,

 -  wypisu z ewidencji gruntów z wykazem numerów ewidencyjnych działek, na których zlokalizowana będzie inwestycja, przy czym dostarczone kopie dokumentów winny być potwierdzone przez reprezentanta (pełnomocnika) Wnioskodawcy za zgodność z oryginałem,

 

plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej (skala 1:25 000 lub dokładniejsza) określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,

 

parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci.

 

pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (dołączyć oryginał dokumentów lub kopie potwierdzone przez pełnomocnika za zgodność z oryginałem). Wymieniony dokument powinien odpowiadać stanowi faktycznemu i być wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia WNIOSKU,

 

pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu,

 

dodatkowe wymaganiami Wnioskodawcy dotyczące przyłączenia.

Warunki przyłączenia oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Odpowiedzią Enei Operator na złożony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami jest określenie w terminie do 150 dni* od momentu złożenia wniosku, warunków przyłączenia oraz opracowanie projektu umowy o przyłączenie do sieci, które zostaną następnie przedstawione do akceptacji wnioskodawcy.

 

Opracowane warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie wysyłane są drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mailowy lub drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Wnioskodawcę.

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na elektroniczną formę korespondencji, umowę o przyłączenie do sieci możesz zawrzeć wg jednego z dwóch następujących sposobów:

 • w formie pisemnej (papierowej) – gdy zdecydujesz o wydrukowaniu przesłanego w formie elektronicznej projektu umowy o przyłączenie w 2 egzemplarzach, podpisaniu ich i przesłanie obu egzemplarzy w formie pisemnej (papierowej) na adres korespondencyjny:

ENEA Operator Sp. z o.o.

Departament Planowania i Rozwoju

ul. Strzeszyńska 58,

60-479 Poznań

 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego - gdy dysponujesz podpisem kwalifikowanym i zdecydujesz o podpisaniu umowy z wykorzystaniem tego podpisu; umowę o przyłączenie do sieci podpisaną podpisem kwalifikowanym (plik .pdf) należy przesłać na adres: kontakt@operator.enea.pl

 

Zawarta umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano – montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

 

* przy czym do terminu na wydawanie warunków przyłączenia nie wlicza się termin na uzupełnienie braków / błędów do wniosku o określenie warunków przyłączenia, a zgodnie z art. 7 ust. 8g6 ustawy Prawo Energetycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach OSD może przedłużyć termin wydawania warunków przyłączenia o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci

Po zawarciu umowy o przyłączenie, Enea Operator przystępuje do realizacji umowy. Czas realizacji zależny jest od zakresu prac koniecznych do wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji procesu przyłączenia jest uregulowanie części opłaty zgodnie z zwartą umową o przyłączenie. Opłata ustalona jest na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

 

Dokładne koszty wykonania przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci.

Przyłączenie obiektu do sieci

Przyłączenie obiektu do sieci Enea Operator nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.:

 

 • realizacji prac budowlano-montażowych po stronie Enei Operator,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie po stronie Odbiorcy,
 • uregulowaniu pozostałej części opłaty określonej w umowie o przyłączenie do sieci,
 • zgłoszeniu gotowości sieci/instalacji plik ps-wo-SN.

 

Termin fizycznego uruchomienia przyłącza (podania napięcia) oraz zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego zostanie uzgodniony po zawarciu umowy o świadczenie usług systrybucji lub umowy kompleksowej.

 

Więcej informacji w zakładce zawieranie umowy.

 

Wnioski do pobrania TUTAJ

 

 

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }