Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Przyłączenie do sieci dla Deweloperów

 

Zespoły budownictwa mieszkaniowego realizowane przez jednego inwestora.

Nawiąż z nami współpracę w czterech prostych krokach:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Warunkiem rozpoczęcia procedury przyłączenia jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

 • drogą pocztową – na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator właściwej dla lokalizacji wnioskowanego obiektu
 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający wniosek podpisany z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.p
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający skan wniosku podpisanego w sposób tradycyjny na adres kontakt@operator.enea.pl.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne, w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia złożenie wniosku, należy w tym celu wystąpić do ENEA Operator.

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

 

Wniosek w-os do pobrania tutaj.

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować następujące dane:

dane identyfikacyjne - dla osób indywidualnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / zameldowania, nr telefonu, PESEL; dla podmiotów gospodarczych: pełna nazwa firmy, siedziba, adres firmy, nr telefonu, NIP,

 

określenie obiektu (lokalizacja zabudowy, nazwa obiektu),

 

informacja w zakresie planowanego charakteru zabudowy (budownictwo wielolokalowe, jednorodzinne),

 

informacja na temat planowanej wielkości mocy przyłączeniowych – dla budownictwa jednorodzinnego powinna być określona ilość działek, natomiast dla budownictwa wielolokalowego ilość budynków,

 

sumaryczna moc przyłączeniowa,

 

wielkość przewidywanego rocznego zużycia energii elektrycznej,

 

informacje o przewidzianych do zainstalowania urządzeniach, które mogą wprowadzać zakłócenia do sieci.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,

 

dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu pod pojęciem, którego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa,

 

wypis z Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub zaświedczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Warunki i zawarcie umowy i przyłączenie do sieci

Odpowiedzią Enei Operator na złożony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami jest określenie w terminie do:

 • 21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV*,
 • 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV*,

 

warunków przyłączenia oraz opracowanie projektu umowy o przyłączenie do sieci, które zostaną następnie przedstawione do akceptacji wnioskodawcy.

 

Opracowane warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie wysyłane są drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mailowy lub drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Wnioskodawcę.

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na elektroniczną formę korespondencji, umowę o przyłączenie do sieci możesz zawrzeć wg jednego z dwóch następujących sposobów:

 • w formie pisemnej (papierowej) – gdy zdecydujesz o wydrukowaniu przesłanego w formie elektronicznej projektu umowy o przyłączenie w 2 egzemplarzach, podpisaniu ich i przesłanie obu egzemplarzy w formie pisemnej (papierowej) na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego - gdy dysponujesz podpisem kwalifikowanym i zdecydujesz o podpisaniu umowy z wykorzystaniem tego podpisu; umowę o przyłączenie do sieci podpisaną podpisem kwalifikowanym (plik .pdf) należy przesłać na adres: kontakt@operator.enea.pl.

 

Zawarta umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano – montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

 

* przy czym do terminu na wydawanie warunków przyłączenia nie wlicza się termin na uzupełnienie braków / błędów do wniosku o określenie warunków przyłączenia, a zgodnie z art. 7 ust. 8g6 ustawy Prawo Energetycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach OSD może przedłużyć termin wydawania warunków przyłączenia o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci

Po zawarciu umowy o przyłączenie, ENEA Operator przystępuje do realizacji umowy. Czas realizacji zależny jest od zakresu prac koniecznych do wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie.

 

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji procesu przyłączania jest uregulowanie części opłaty zgodnie z zawartą umową o przyłączenie. Opłata ustalona jest na podstawie stawek opłat za przyłączenie do sieci dla klientów z V grupy przylączeniowej (między innymi dla gospodarstw domowych) zgodnie z obowiązującymi stawkami z Taryfy dla usług dystrybucji energii eleketrycznej ENEA Operator - zobacz stawki opłat za przyłączenie.

 

Dokładne koszty wykonania przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci.

Przyłączenie obiektu do sieci

Przyłączenie obiektu do sieci Enea Operator nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.:

 

 • realizacji prac budowlano – montażowych po stronie Enea Operator,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie (WLZ) po stronie Odbiorcy,
 • uregulowaniu pozostałej części opłaty określonej w umowie o przyłączenie do sieci,
 • zgłoszeniu gotowości instalacji w obiekcie wielolokalowym plik ps-os,
 • złożeniu wniosku o udostępnienie urządzeń p-uu (dotyczy przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz przypadku kiedy nie dokonano fizycznego podłączenia instalacji Klienta oraz kiedy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się poza miejscem dostarczania energii elektrycznej, tj. granicą stron-własności urządzeń).

 

Termin fizycznego uruchomienia przyłącza (podania napięcia) oraz zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego zostanie uzgodniony po zawarciu umowy o świadczenie usług systrybucji lub umowy kompleksowej.

 

Więcej informacji w zakładce zawieranie umowy.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }