Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Procedura krok po kroku dla domu

Jeżeli energię elektryczną planujesz zużywać na potrzeby prowadzonego gospodarstwa domowego oraz innych obiektów z nim związanych lub rozpoczynasz budowę domu, planujesz dokonać rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej, np. w przypadku zamieszkania dwóch rodzin w jednym lokalu, zapoznaj się z procedurą przyłączenia do sieci.

Nawiąż z nami współpracę w czterech prostych krokach:

Określanie warunków przyłączenia

W celu rozpoczęcia procedury przyłączenia należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Druk wniosku dostępny jest w Biurach Obsługi Klienta Enei Operator. Wniosek możesz również pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać:

 • drogą pocztową – na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator właściwej dla lokalizacji wnioskowanego obiektu
 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający wniosek podpisany z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.pl
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający skan wniosku podpisanego w sposób tradycyjny na adres kontakt@operator.enea.pl.

 

Wniosek w-do do pobrania tutaj

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne, w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia złożenie wniosku, należy w tym celu wystąpić do ENEA Operator.

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować następujące dane:

 • dane identyfikacyjne (w tym PESEL) i teleadresowe (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci: np. mieszkanie, dom jednorodzinny, domek rekreacyjny, plac budowy, altana, garaż, itp.,
 • przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, stanowiące sumę mocy jednocześnie użytkowanych urządzeń oraz wnioskowanego układu zasilania (1 lub 3 – fazowy) zob. dodatkowe informacje - określenie mocy przyłączeniowej,
 • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,
 • przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej, zob. dodatkowe informacje – zużycie energii.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, pod pojęciem którego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.

Warunki przyłączenia oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Odpowiedzią Enei Operator na złożony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami jest określenie w terminie do 21 dni* od momentu złożenia wniosku, warunków przyłączenia oraz opracowanie projektu umowy o przyłączenie do sieci, które zostaną następnie przedstawione do akceptacji wnioskodawcy.

 

Opracowane warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie wysyłane są drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mailowy lub drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Wnioskodawcę. 

 

Jeśli jesteś Konsumentem i wyraziłeś zgodę na elektroniczną formę korespondencji, umowę o przyłączenie do sieci możesz zawrzeć wg jednego z trzech następujących sposobów:

 • w formie pisemnej (papierowej) – gdy zdecydujesz o wydrukowaniu przesłanego w formie elektronicznej projektu umowy o przyłączenie w 2 egzemplarzach, podpisaniu ich i przesłanie obu egzemplarzy w formie pisemnej (papierowej) na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego - gdy dysponujesz podpisem kwalifikowanym i zdecydujesz o podpisaniu umowy z wykorzystaniem tego podpisu; umowę o przyłączenie do sieci podpisaną podpisem kwalifikowanym (plik .pdf) należy przesłać na adres: kontakt@operator.enea.pl,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem Oświadczenia – gdy zdecydujesz o przesłaniu elektronicznie Oświadczenia o akceptacji umowy zgodnego z treścią przekazaną wraz z warunkami przyłączenia i projektem umowy o przyłączenie; Oświadczenie o akceptacji umowy należy przesłać na adres: kontakt@operator.enea.pl.

 

Zawarta umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia uznaje się za kompletny jeżeli:

 

a) zawiera następujące informacje:

 • oznaczenie wnioskodawcy,
 • określenie mocy przyłączeniowej,
 • przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej,
 • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,

 

b) do wniosku załączone zostały dokumenty wskazane na wniosku o określenie warunków
przyłączenia jako załączniki wymagane.

 

* przy czym do terminu na wydawanie warunków przyłączenia nie wlicza się termin na uzupełnienie braków / błędów do wniosku o określenie warunków przyłączenia, a zgodnie z art. 7 ust. 8g6 ustawy Prawo Energetycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach OSD może przedłużyć termin wydawania warunków przyłączenia o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci

Po zawarciu umowy o przyłączenie, ENEA Operator przystępuje do realizacji umowy. Czas realizacji zależny jest od zakresu prac koniecznych do wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji procesu przyłączania jest uregulowanie części opłaty zgodnie z zawartą umową o przyłączenie. Opłata ustalona jest na podstawie stawek opłat za przyłączenie do sieci dla klientów z V grupy przyłączeniowej (między innymi dla gospodarstw domowych) zgodnie z obowiązującymi stawkami z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator.

 

Dokładne koszty wykonania przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci.

Przyłączenie obiektu do sieci

Przyłączenie obiektu do sieci Enea Operator nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.:

 

 • realizacji prac budowlano-montażowych po stronie ENEA Operator,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie (WLZ) po stronie Odbiorcy,
 • uregulowaniu opłaty określonej w umowie o przyłączenie do sieci,
 • zgłoszeniu gotowości instalacji ps-do,
 • złożeniu wniosku o udostępnienie urządzeń p-uu (dotyczy przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz jest wymagany w przypadku kiedy nie dokonano fizycznego podłączenia instalacji Klienta oraz kiedy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się poza miejscem dostarczania energii elektrycznej, tj. granicą stron-własności urządzeń).
   

Termin fizycznego uruchomienia przyłącza (podania napięcia) oraz zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego zostanie uzgodniony po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Więcej informacji w zakładce zawieranie umowy.

 

Uwaga: Należy zwróć uwagę na termin zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej wynikający z umowy o przyłączenie do sieci. Jego niedotrzymanie rodzi konsekwencje finansowe dla Odbiorcy.

 

Wnioski do pobrania TUTAJ.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Przyłącze kablowe

55,46 [zł/kW] netto

68,22 [zł/kW] brutto

Przyłącze napowietrzne

15,78 [zł/kW] netto

19,41 [zł/kW] brutto

Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla przyłącza kablowego uwzględniają koszty zakupu i montażu:

 • złącza kablowego wraz z jego obudową* i wyposażeniem,
 • układu pomiarowo - rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego, wraz z ich obudową i z wyposażeniem od ich montażu.

 

* pod pojęciem obudowy należy rozumieć szafkę złączowo - pomiarową zintegrowaną  lub modułową wspólną dla złącza i układu pomiarowo - rozliczeniowego lub odpowiadające jej funkcjonalnie oddzielne szafki złączowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe.

 

W przypadku gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów, w sytuacji gdy budowane jest przyłącze, pobiera się dodatkową opłatę za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza w wysokości: 

 • 40,44 zł/netto, tj. 49,74 zł/brutto  dla przyłącza kablowego
 • 29,87 zł/netto, tj. 36,74 zł/brutto dla przyłącza napowietrznego.

 

Pełny tekst Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ze stawkami opłat za przyłączenia znajduje się tutaj.

Warunki przyłączenia - określają zakres prac projektowo-wykonawczych niezbędnych do przyłączenia wnioskowanego obiektu. Wydaje się je dla osób, które zamierzają przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej, bądź zwiększyć aktualną moc przyłączeniową np. poprzez zainstalowanie dodatkowych odbiorników. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata. Przyłączenie realizowane jest dopiero na podstawie podpisanej przez strony umowy o przyłączenie. 

 

Umowa o przyłączenie - określa obowiązki obu stron w procesie przyłączenia. Jej zawarcie, pomiędzy podmiotem przyłączanym a przedsiębiorstwem sieciowym, stanowi warunek przystąpienia do etapu realizacji wszelkich formalności z tym związanych oraz do prac projektowo-wykonawczych.

 

Miejsce przyłączenia - należy przez to rozumieć punkt w sieci, z którego rozpoczyna się przyłącze.

 

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej - należy przez to rozumieć punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, określany w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług przesyłowych albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej. Miejsce dostarczenia dla przedsiębiorstwa energetycznego stanowi koniec sieci a dla odbiorcy początek instalacji.

 

Przyłącze - linia odgałęźna w sieci rozdzielczej zasilająca bezpośrednio instalację odbiorcy - PN-92/E-50601. Przyłączenie do sieci polega na połączeniu miejsca przyłączenia z miejscem dostarczenia energii elektrycznej. Przyłącze rozpoczyna się w miejscu przyłączenia i kończy bezpiecznikami w skrzynce (szafce) przyłączowej.

 

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - linia przedlicznikowa łącząca instalację odbiorczą ze złączem, bezpośrednio lub za pośrednictwem głównej rozdzielnicy – PBUE.

 

Moc przyłączeniowa - największa moc czynna wyrażona w kW (kilowatach) pobierana lub oddawana do sieci. Wynika ona z możliwości jednoczesnego włączenia do sieci dysponowanych przez klienta w danym czasie, odbiorników elektrycznych. Moc ta deklarowana jest przez klienta, na podstawie analizy użytkowania odbiorników elektrycznych. Dla mocy przyłączeniowej dobierane jest odpowiednie zabezpieczenie przedlicznikowe.

 

Przekaźnik priorytetowy - zazwyczaj maksymalny pobór energii elektrycznej jest limitowany z jednej strony warunkami technicznymi stawianymi przez zakład energetyczny, z drugiej zaś możliwościami technicznymi instalacji elektrycznej (przekrojem przewodów, zabezpieczeniami nadprądowymi, parametrami osprzętu łączeniowego, itp.) W praktyce projektowej i później w czasie eksploatacji instalacji elektrycznych spotykamy się często z koniecznością niedopuszczania do równoczesnej pracy takiej liczby zainstalowanych odbiorników, która powodowałaby przekroczenie dopuszczalnego obciążenia. Rozwiązaniem problemu jest ustalenie hierarchii ważności odbiorników i wyłączanie odbiorników drugorzędnych. Ten prosty algorytm realizuje przekaźnik priorytetowy zwany również wyłącznikiem pierwszeństwa. Przykład: Planujemy w swoim budynku zastosowanie ogrzewania akumulacyjnego. Podgrzewanie wody realizowane będzie przez przepływowy podgrzewacz. Po odkręceniu "kurka" z ciepłą wodą zadziała przekaźnik priorytetowy, który na czas działania podgrzewacza wyłączy odpowiednią grupę ogrzewaczy akumulacyjnych. Krótkotrwałe ich odłączenie nie spowoduje obniżenia temperatury w budynku.

Określenie mocy przyłączeniowej

Aby określić moc przyłączeniową szacujemy jakie urządzenia mogą być włączone jednocześnie (określamy ich moc)

 

Przykłady z sugerowaną mocą przyłączeniową:

 1. Mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 1-fazowy, do 5 kW.
 2. Dom lub mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 3-fazowy -  min. 12 kW.
 3. Jeśli jest planowany zakup np. kuchenki elektrycznej o mocy 10 kW wówczas proponujemy - min. 16 kW.
 4. Dom jednorodzinny lub mieszkanie do 200 m2 (urządzenia tradycyjne + elektryczne ogrzewanie akumulacyjne + kuchnia elektryczna + bojler lub przepływowy podgrzewacz wody) - licznik 3-fazowy - min. 25 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
 5. Dom jednorodzinny od 200 do 250 m2 (urządzenia jak wyżej) - licznik 3-fazowy, - min.31 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
 6. Budynek powyżej 250 m2 (urządzenia jak wyżej) - min. 40 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
 7. Plac budowy - licznik 3-fazowy, w zależności od urządzeń - min. 12 lub 16 kW

 

Urządzenia tradycyjne - oświetlenie, RTV i AGD bez urządzeń do podgrzewania wody i 3-fazowej kuchenki elektryczne

Dla przykładu podajemy moce znamionowe wybranych urządzeń elektrycznych:

Moc znamionowa przykładowych urządzeń elektrycznych [1000 W = 1 kW]

kuchenka elektryczna

7000÷10000 W

żelazko

800÷1400 W

piekarnik

2000÷5000 W

maszyna do szycia

90 W

kuchenka mikrofalowa

800÷2000 W

ekspres do kawy

750 W

frytkownica

2000 W

czajnik bezprzewodowy

2000 W

odkurzacz

500÷1000 W

czajnik ceramiczny

1000 W

prodiż

1000 W

nóż elektryczny

90 W

patelnia elektryczna

1200 W

gofrownica

1200 W

toster

1100 W

lampa grzejąca

250 W

lodówka mała

325 W

suszarka do włosów

1000 W

lodówka duża

600 W

bojler elektryczny

1300÷5000 W

zamrażarka

450 W

przepływowy podgrzewacz wody

3000÷24000 W

zmywarka do naczyń

1200 W

grzejnik olejowy lub konwektorowy

1000-3000 W

pralka (stary model)

500 W

piec akumulacyjny

1500-9000 W

pralka automatyczna

2000 W

kocioł c.o.

6000÷24000 W

robot kuchenny

160 W

pochłaniacz kuchenny

90 W

radio

25 W

komputer

100 W

magnetowid

30 W

automatyczna sekretarka

20 W

telewizor

100÷150 W

-

-

Dla obiektów mieszkalnych średnie, orientacyjne zużycie energii elektrycznej w ciągu roku wynosi:

Wyszczególnienie

Zużycie [kWh]

Mieszkanie bez ogrzewania elektrycznego i bez kuchni elektrycznej

2 500 kWh

Mieszkanie bez ogrzewania elektrycznego, z kuchnią elektryczną

3 000 kWh

Mieszkanie z ogrzewaniem i kuchnią elektryczną

15 000 kWh

Domek bez ogrzewania elektrycznego, przepływowego ogrzewacza wody i bez kuchni elektrycznej

3 500 kWh

Domek bez ogrzewania elektrycznego, bez przepływowego ogrzewacza wody, z kuchnią elektryczną

4 000 kWh

Domek o powierzchni do 150 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną

25 000 kWh

Domek o powierzchni 150-250 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną

30 000 kWh

Domek o powierzchni pow. 250 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną

40 000 kWh

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }