Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Przyłączenie do sieci dla Wytwórców

 

Przyłączenie do sieci urządzeń wytwórczych energii elektrycznej.

Nawiąż z nami współpracę w czterech prostych krokach:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Procedura przyłączenia do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

 • drogą pocztową – wysyłając komplet dokumentów pocztą na adres korespondencyjny:

              ENEA Operator Sp. z o.o.

              Departament Planowania i Rozwoju

              ul. Strzeszyńska 58,

              60-479 Poznań

 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający wniosek podpisany z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.pl
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający skan wniosku podpisanego w sposób tradycyjny na adres kontakt@operator.enea.pl

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne, w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia złożenie wniosku, należy w tym celu wystąpić do ENEA Operator.

 

 • Wniosek w-wWN wraz z załącznikiem A  oraz załącznikiem załącznik B w-wWN-fw w przypadku przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV i mocy przyłączeniowej powyżej 10 MW- do pobrania tutaj

 

 • Wniosek w-wSN wraz z załącznikiem A  oraz załącznikiem załącznik B w-wSN-fw w przypadku przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej o napięciu poniżej 110 kV i mocy przyłączeniowej nie większej niż 10 MW - do pobrania tutaj

 

 • Wniosek w-wWN wraz z załącznikiem A  oraz załącznikiem załącznik B w-wWN-pv w przypadku przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV i mocy przyłączeniowej powyżej 10 MW- do pobrania tutaj

 

 • Wniosek w-wSN wraz z załącznikiem A  oraz załącznikiem załącznik B w-wSN-pv w przypadku przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu poniżej 110 kV i mocy przyłączeniowej nie większej niż 10 MW - do pobrania tutaj

 

 • Wniosek w-wWN wraz z załącznikiem A  oraz załącznikiem załącznik B w-wWN-ew w przypadku przyłączenia pozostałych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV i mocy przyłączeniowej powyżej 10 MW- do pobrania tutaj

 

 • Wniosek w-wSN wraz z załącznikiem A  oraz załącznikiem załącznik B w-wSN-ew w przypadku przyłączenia pozostałych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej o napięciu poniżej 110 kV i mocy przyłączeniowej nie większej niż 10 MW - do pobrania tutaj

 

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować następujące dane:

dane identyfikacyjne - dla osób indywidualnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/ zameldowania, nr telefonu, PESEL; dla podmiotów gospodarczych: pełna nazwa firmy, siedziba, adres firmy, nr telefonu, NIP,

 

informacje na temat przyłączanego obiektu (nazwa, rodzaj obiektu, adres obiektu),

 

wielkość mocy przyłączeniowej,

 

wielkość przewidywanej rocznej produkcji energii elektrycznej, w tym przewidywana energia wprowadzana do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.,

 

przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania / poboru energii elektrycznej,

 

charakterystykę przyłączanych urządzeń wytwórczych/farmy wiatrowej,

 

dla obiektów wymagających wielostronnego układu zasilania - wymagania w zakresie drugiego przyłącza (rezerwowego),

 

moc przyłączeniowa i ilość energii elektrycznej na potrzeby własne urządzeń wytwórczych/farmy wiatrowej,

 

wartość mocy minimalnej, jeżeli moc przyłączeniowa na potrzeby własne przekracza wartość 300 kW ( wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej).

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą znajdowały się urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące do Wnioskodawcy, w szczególności w postaci:

 -  odpisu zwykłego z Księgi Wieczystej w przypadku prawa własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowej i/lub budynkowej,

 -  umowy najmu lub dzierżawy w przypadku umowy o korzystanie z przedmiotowej nieruchomości gruntowej i/lub budynkowej przez Wnioskodawcę wraz z odpisem zwykłym z Księgi Wieczystej potwierdzającym tytuł własności (prawny) Wydzierżawiającego (Wynajmującego) do nieruchomości gruntowej i/lub budynkowej,

 -  wypisu z ewidencji gruntów z wykazem numerów ewidencyjnych działek, na których zlokalizowana będzie inwestycja, przy czym dostarczone kopie dokumentów winny być potwierdzone przez reprezentanta (pełnomocnika) Wnioskodawcy za zgodność z oryginałem,

 

plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej (skala 1:25 000 lub dokładniejsza) określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,

 

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia (dostarczyć dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ wydający). Określone powyżej dokumenty powinny być dostarczone w formie umożliwiającej jednoznaczną weryfikację możliwości lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, wyrys winien być w skali dostosowanej do stopnia złożoności rysunku umożliwiającej swobody odczyt zawartych na nim informacji, a w szczególności numerów ewidencyjnych działek. Uwaga! Wymienione dokumenty z wyłączeniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia Wniosku,

 

zestawienie określające nieruchomości, na których planowana jest budowa przyłączanych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. urządzeń, instalacji lub sieci zgodnie z załącznikiem A do wniosku,

W przypadku przyłączenia farm wiatrowych:

specyfikacja techniczna turbin wiatrowych według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku (Załącznik B do Wniosku),

 

wyciąg ze sprawdzenia z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzonym według najnowszej normy PN-EN 61400-21, charakterystyką dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg producenta),

W przypadku przyłączenia urządzeń wytwórczych innych niż farmy wiatrowe:

dokumenty opisujące parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci wytwórców w tym wykres kołowy generatora/ generatorów, karty katalogowe przewidywanych do zabudowy urządzeń wytwórczych wraz z certyfikatami, atestami, znakami bezpieczeństwa, legalizacji i homologacji,

W przypadku przyłączenia instalacji fotowoltaicznych:

jeżeli istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wypis i wyrys potwierdzający dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia,

 

jeżeli istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale wypis i wyrys nie potwierdza w sposób jednoznaczny dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia należy oprócz wypisu i wyrysu dostarczyć oświadczenie Gminy, na obszarze której planowana jest inwestycja, dopuszczające budowę danego źródła,

 

jeżeli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku. Decyzja powinna potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, której dotyczy niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale / kopii / skanu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ wydający, wyrys winien być w skali dostosowanej do stopnia złożoności rysunku umożliwiającej swobody odczyt zawartych na nim informacji, a w szczególności numerów ewidencyjnych działek. Wymienione dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia Wniosku 1).

 

1)Dotyczy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

dokumenty opisujące parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci wytwórców, karty katalogowe przewidywanych do zabudowy urządzeń wytwórczych wraz z certyfikatami, atestami, znakami bezpieczeństwa, legalizacji i homologacji,

 

pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (dołączyć oryginał dokumentów lub kopie potwierdzone przez pełnomocnika za zgodność z oryginałem). Wymieniony dokument powinien odpowiadać stanowi faktycznemu i być wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia Wniosku,

 

pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu,

 

planowany elektryczny i topograficzny schemat obiektu uwzględniający schemat stacji SN/WN oraz długości linii kablowych SN,

 

dodatkowe wymaganiami Wnioskodawcy dotyczące przyłączenia.

 

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy dokonać wpłaty zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie. Termin na dokonanie wpłaty zaliczki, zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne, wynosi 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie powoduje, że złożony wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Zaliczkę należy wpłacić na konto bankowe:
PKO BP SA  49 1020 1026 0000 1902 0232 9936

Warunki przyłączenia zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

W odpowiedzi na złożony, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami ENEA Operator określa warunki przyłączenia oraz opracowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci w terminach do 120 dni* od dnia wniesienia przez wnioskodawcę zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie.

 

Opracowane warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie wysyłane są drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mailowy lub drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Wnioskodawcę.

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na elektroniczną formę korespondencji, umowę o przyłączenie do sieci możesz zawrzeć wg jednego z dwóch następujących sposobów:

 • w formie pisemnej (papierowej) – gdy zdecydujesz o wydrukowaniu przesłanego w formie elektronicznej projektu umowy o przyłączenie w 2 egzemplarzach, podpisaniu ich i przesłanie obu egzemplarzy w formie pisemnej (papierowej) na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego - gdy dysponujesz podpisem kwalifikowanym i zdecydujesz o podpisaniu umowy z wykorzystaniem tego podpisu; umowę o przyłączenie do sieci podpisaną podpisem kwalifikowanym (plik .pdf) należy przesłać na adres: kontakt@operator.enea.pl.

 

Zawarta umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia realizacji przyłączenia obiektu do sieci.

 

* przy czym do terminu na wydawanie warunków przyłączenia nie wlicza się termin na uzupełnienie braków / błędów do wniosku o określenie warunków przyłączenia, a zgodnie z art. 7 ust. 8g6 ustawy Prawo Energetycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach OSD może przedłużyć termin wydawania warunków przyłączenia o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci

Po zawarciu umowy o przyłączenie, ENEA Operator przystępuje do realizacji umowy. Czas realizacji zależny jest od zakresu prac koniecznych do wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie.

 

W przypadku gdy umowa o przyłączenie przewiduje konieczność wniesienia przez wnioskodawcę opłaty warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji procesu przyłączenia jest uregulowanie części opłaty zgodnie z zwartą umową o przyłączenie. Opłata ustalona jest na podstawie zasad i stawek opłat za przyłączenie do sieci wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator.

 

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci określa zawarta umowa o przyłączenie.

Przyłączenie obiektu do sieci

Przyłączenie obiektu do sieci Enea Operator nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy, tj.:

 

 • realizacji prac budowlano – montażowych przewidzianych w umowie po stronie Enei Operator,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie po stronie Klienta,
 • uregulowaniu pozostałej części opłaty za przyłączenie w przypadku, gdy przewiduje się ją w umowie o przyłączenie do sieci,
 • przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób i testów,
 • złożeniu Dokumentu instalacji (dotyczy jednostek wytwórczych typu A*, z wyłączeniem mikroinstalacji przyłączanych na Zgłoszenie),
 • posiadania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Enea Operator na podstawie złożonego Dokumentu modułu wytwarzania energii – PGMD (dotyczy jednostek wytwórczych typu B** i C***),
 • posiadania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON wydanego przez Enea Operator, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na podanie napięcia EON oraz tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION (dotyczy jednostek wytwórczych typu D****),
 • posiadania przez podmiot przyłączany koncesji na sprzedaż energii elektrycznej.

 

Pliki do pobrania

 

 

* Jednostki typu A – jednostki wytwórcze o mocy maksymalnej od 0,8 kW do mniej niż 200 kW i punkcie przyłączenia o napięciu niższym niż 110 kV.

**Jednostki typu B – jednostki wytwórcze o mocy maksymalnej od 200 kW do mniej niż 10 MW i punkcie przyłączenia o napięciu niższym niż 110 kV.

***Jednostki typu C – jednostki wytwórcze o mocy maksymalnej od 10 MW do mniej niż 75 MW i punkcie przyłączenia o napięciu niższym niż 110 kV.

****Jednostki typu D – jednostki wytwórcze z punktem przyłączenia o napięciu wynoszącym co najmniej 110 kV oraz jednostki wytwórcze o mocy maksymalnej 75 MW i powyżej i punkcie przyłączenia o napięciu niższym niż 110 kV.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }