Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Innowacje w Enei Operator

Nowe wyzwania jakie stoją obecnie przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej wynikają ze zmian otoczenia gospodarczego i prawno-regulacyjnego. Wśród czynników warunkujących sposób funkcjonowania Operatora Sieci Dystrybucyjnej można wyróżnić nowe technologie, rosnące oczekiwania klientów, regulacje prawne dotyczące równego traktowania użytkowników sieci czy też uwzględnienia wymogów ochrony środowiska.

 

Utrzymujemy i ulepszamy naszą sieć przy użyciu wszelkiego rodzaju innowacyjnych technologii - zawsze w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości dostaw.

 

Innowacja jest częścią naszego DNA i wierzymy w zmiany i wiedzę, która generuje wartość.

 

Działania innowacyjne podejmowane przez Eneę Operator dotyczą nowych trendów i technologii w obszarze dystrybucji i realizowane są w formach:

 • Innowacja - rozwiązanie obejmujące zastosowanie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.
 • Smart grid (inteligentna sieć) to sieć elektroenergetyczna, która może w sposób efektywny kosztowo i funkcjonalnie integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników – w tym również wytwórców, podmiotów magazynujących energię elektryczną, odbiorców oraz użytkowników będących zarazem wytwórcami i odbiorcami w celu zapewnienia efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.
 • Realizowane projekty smart grid
 • Prace badawczo-rozwojowe, B+R, B&R, R&D (od ang. research and development) – pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, techniczne testowanie produktów lub procesów, zapewnianie koniecznego wyposażenia oraz uzyskiwanie praw własności intelektualnej w odniesieniu do wyników prac. Należy zaznaczyć, że innowacje często powstają w wyniku realizacji projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które ze względu na swoją specyfikę najczęściej wymagają wysokich nakładów i realizacji w konsorcjach. Jednocześnie ich istotną cechą jest wysokie ryzyko niepowodzenia wynikające z braku możliwości przewidzenia przebiegu i rezultatów prac badawczych.
 • Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej;
 • System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii;
 • Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej;
 • Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje elektrolitycznej konwersji energii elektrycznej na wodór z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru.
 • Szczegółowe opisy projektów 
 • DRES2Market: Technical, busienss and regulatory approaches to enhance the renewable energy capabilities to take part actively in the electricity and ancillary services markets;
 • eNEURON - greEN Energy Hubs for local integrated energy communities optimization;
 • Solar PV on the Distribution Grid: Smart Integrated Solutions of Distributed Generation based on solar PV, Energy storage devices and Active Demand Management.
   
 • Szczegółowe opisy projektów 
#image-in-columns__8927abe9-b9e0-4849-8064-de2ddd6c6019 .only-change-img-height img{ height: 60px;}
#image-in-columns__133f53f3-2e4e-4341-8785-2e6b1bad8180 .only-change-img-height img{ height: 60px;}
#image-in-columns__c04dff40-19ac-474d-acd9-cc4639bf92b2 .only-change-img-height img{ height: 60px;}
 • Projekt pilotażowy ograniczenia strat mocy w użytkowanych i nowo instalowanych transformatorach SN/nn poprzez zastosowanie algorytmu optymalizacji doboru transformatora do warunków rzeczywistego obciążenia stacji poprzez relokację jednostek z uwzględnieniem efektów oddziaływania na środowisko.
 • Szczegółowe opisy projektów 
#image-in-columns__2e87259c-9277-42d5-ade0-825a101c56c7 .only-change-img-height img{ height: 147px;}

,,Realizacja projektu badawczo-rozwojowego” polegającego na budowie prototypu aplikacji w celu poprawy skuteczności komunikacji zdalnej z urządzeniami zainstalowanymi na sieci elektroenergetycznej”. Założeniem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie w środowisku testowym Enea Operator prototypu rozwiązania analitycznego Proof of Concept, wykorzystującego mechanizmy uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, którego celem będzie poprawa skuteczności komunikacji liczników zdalnego odczytu w Enea Operator, poprzez ograniczenie nieodczytanych urządzeń w dobie N+1 o 30% i dobie N+7 o 15%.

Projekt polegający na analizie możliwości zastosowania i korzyści wynikających z istniejącej techniki, technologii lub metody, która wcześniej nie była stosowana ani badana w praktyce na obszarze działalności Enei Operator, ale jest dostępna na rynku. Projekty tego typu mają charakter testujący (np. metodę, urządzenie, narzędzie).


A project involving the analysis of the applicability and benefits of a new technique, technology or method that has not previously been used or studied in practice in the area of ​​Enea Operator's activity, but is available on the market . Projects of this type are testing (e.g. method, device, tool).

Zgłaszającym może być:

 • Podmiot zewnętrzny
 • Jednostka organizacyjna w spółce (Departament, Biuro pod Zarządem, Oddział Dystrybucji, Rejon Dystrybucji)

 

Pomysły projektów pilotażowych mogą być składane indywidualnie bądź wspólnie z innymi Zgłaszającymi;


The applicant may be:

 • External entity
 • Unit in Enea Operator ltd. (Department, An office under Management, Distribution branch, Distribution district)

 

Ideas for pilot projects may be submitted individually or jointly with other applicants.

 • Należy wypełnić Zgłoszenie wstępne dostępne na stronie.
 • Wypełnione Zgłoszenie wstępne należy przesłać na adres: pilotaz@operator.enea.pl
 • Weryfikacja Zgłoszenia wstępnego nastąpi w ciągu 21 dni roboczych.
 • Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana do Zgłaszającego/Zgłaszających;
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia wstępnego, do Zgłaszającego/Zgłaszających wysłany zostanie formularz Zgłoszenia projektu wraz z terminem na jego wypełnienie i złożenie.
 • W przypadku wątpliwości Zgłaszającego związanych z prawidłowym wypełnieniem Zgłoszenia projektu, przed złożeniem, Zgłaszający może wypełnić wersję roboczą i wystąpić o pomoc w prawidłowym jego wypełnieniu. Pomoc będzie niezwłocznie udzielana tak, aby najpełniej oddać intencję Zgłaszającego.
 • Po złożeniu w wersji elektronicznej, Zgłoszenie projektu należy wydrukować, a następnie podpisać przez wszystkich Zgłaszających wraz z oświadczeniami stanowiącymi integralną część formularza i wysłać na adres:

  ENEA Operator Sp. z o.o.
  Biuro Inicjatyw Innowacyjnych
  Ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań


  Złożenie Zgłoszenia projektu w wersji pisemnej nie jest konieczne w przypadku Zgłoszenia projektu w wersji elektronicznej z podpisami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 28 stycznia 2019 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
   
 • Zgłoszenie projektu zostanie zweryfikowane, a w przypadku ustalenia braków Zgłaszający zostanie poproszony o jego uzupełnienie. Niezależnie od ustalenia i uzupełniania braków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zgłoszenie pozostanie wiążące.
 • Po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenie projektu zostanie wysyłane do wydania rekomendacji przez odpowiednie jednostki w Enei Operator.
 • Informacja o rekomendacji wraz z uzasadnieniem zostanie przedstawiona Zgłaszającemu/Zgłaszającym.

 • Complete the Preliminary Application available on the website.
 • Submit the completed Preliminary Application to the email address: pilotaz@operator.enea.pl
 • Verification of the Preliminary Application will take place within 21 days.
 • Information on the result of the verification will be forwarded to the Applicant / Applicants
 • In case of positive verification of the initial Application, the Project Application Form will be sent to the Applicant / Applicants together with the deadline for its completion and submission.
 • In case of the Applicant's doubts related to the correct completion of the Project Application Form, the Applicant may complete the draft and request assistance in its proper completion . Assistance will be provided immediately so as to fully reflect the applicant's intention.
 • Following the submission of an electronic version, Project Application Form should be printed out and signed by all Applicants with statements (which are an integral part of the Form) and send to the following address:

  ENEA Operator ltd.
  Bureau of Innovative Initiatives
  58 Strzeszyńska Street,
  60-479 Poznan, Poland.


  Submission of a Project Application Form in a printed version is not necessary in the case of a Project Application Form in an electronic version with electronic signatures within the meaning of the Act of 28 January 2019 on trust services and electronic identification.
   
 • The Project Application Form will be verified and in case of deficiencies, the Applicant will be asked to complete it. Independently, the Application shall remain binding.
 • After positive verification, the Project Application Form will be sent for recommendation by the appropriate units in Enea Operator.
 • Recommendations will be within 21 days.
 • Information on the recommendation along with a justification will be presented to Applicant / Applicants .

*” - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Projektów pilotażowych, zgodnie z
-art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - na podstawie wyrażonej zgody poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego;
-art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy;
-art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych w tym, przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
-art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ewentualne dochodzenie roszczeń.

 

3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.

 

6. Pan/Pani może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

 

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na powyższy adres e-mail.

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Projektów pilotażowych.

 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Transport

 •      Zakup płyt drogowych o obciążeniu do 80 ton dla Rejonu Dystrybucji Międzyzdroje
 •      System do lokalizacji awarii, trasowania oraz identyfikacji kabli w liniach kablowych nn zabudowany na aucie o napędzie elektrycznym

Drony

 • Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) operowanych w strefie otwartej w kategorii A1 do wspomagania prac realizowanych         przez Posterunki Energetyczne, Rejony Dystrybucji i jednostki organizacyjne w Centrali Spółki
 • Zastosowanie systemu klasy Inspection Management System (IMS) wykorzystującego technologię sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (machine learning) oraz oblotów przy użyciu Bezzałogowych Statków Powietrznych do prowadzenia prac paszportyzacji sieci elektroenergetycznej

Smart Metering

 • Nowy wgląd w sieć niskiego napięcia dla operatorów dystrybucyjnych przy wykorzystaniu Platformy Monitorowania Centrica Business Solutions
 • Kompletne rozwiązanie w zakresie nadzoru pól odpływowych niskiego napięcia (sprzęt + oprogramowanie)
 • Weryfikacja możliwości licznika energii elektrycznej, wyposażonego w rozłącznik , komunikację zdalną w technologii 2G/LTE CAT M / NB1, port komunikacyjny P1 (sieć HAN), oraz port S1 (pozyskiwanie na dużych prędkościach danych szybkozmiennych)
 • Monitorowanie rozpływu energii w rozdzielnicach nN w stacjach elektroenergetycznych SN/nN i uzyskanie wartości dodanej w postaci danych do efektywnego zarządzania siecią i jej rozwojem

Sprzęt elektroenergetyczny

 • Ograniczenie liczby uszkodzeń mechanicznych linii kablowych poprzez zastosowanie taśmy z markerami
 • Budowa linii kablowej SN metodą płużenia
 • System kontroli dostępu Abloy Protec2 CLIQ

Technologie multimedialne

 • Nagrania w technologii 360 stopni na poligonie szkoleniowym w Łagowie

Transport

 • Purchase of road plates with a load of up to 80 tons for the Międzyzdroje Distribution District
 • System for locating faults, routing and identification of cables in low-voltage cable lines built on an electric car

Drones

 • Use of unmanned aerial vehicles (drones) operated in the open zone in category A1 to support the work carried out by the Electricity Posts, Distribution Districts and organizational units at the Company's Headquarters
 • Application of an Inspection Management System (IMS) class system using artificial intelligence (AI) and machine learning technology, as well as drones using Unmanned Aerial Vehicles to conduct power grid passportization work

Smart Metering

 • New insights into the low-voltage grid for distribution operators using the Centrica Business Solutions
 • Monitoring Platform Complete monitoring solution for low-voltage drain fields (hardware + software)
 • Verification of the capabilities of the electricity meter, equipped with a disconnector , remote communication in 2G/LTE CAT M / NB1 technology, P1 communication port (HAN network), and S1 port (high-speed acquisition of high-speed data)
 • Monitoring of energy distribution in LV switchgear in MV/NV substations and obtaining added value in the form of data for effective network management and development

Electrical power equipment

 • Reducing the number of mechanical damage to cable lines by using marker tape
 • Construction of MV cable line by plowing method
 • Abloy Protec2 CLIQ access control system

Multimedia technologies

 • Recordings in 360-degree technology at the training ground in Lagow
.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }