Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 25.01.2023 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Planowane do wprowadzenia zmiany wynikają z:

1)     rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505) w zakresie przypisania standardowego profilu zużycia energii elektrycznej dla nowej grupy taryfowej C11s przewidzianej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490 z późniejszymi zmianami),

2)     konieczności doprecyzowania postanowień IRiESD odnoszących się do aktualizacji trybu i sposobu procedowania zmian IRiESD.

Stosownie do powyższego ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 25/2023 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 25 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zmianami), ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 25/2023 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 25/2023 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie miesiąca od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 25/2023 IRiESD, tj. do 25 lutego 2023 r. w jeden z następujących sposobów:

1.   e-mail: instrukcja@operator.enea.pl 

2.   na adres:

ENEA Operator Sp. z o.o.

Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }