Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Program Horyzont 2020

www.idistributedpv.eu

„Fotowoltaika w sieci dystrybucyjnej: zintegrowane inteligentne rozwiązania w rozproszonym wytwarzaniu energii działające w oparciu o fotowoltaikę, urządzenia do magazynowania energii i efektywne zarządzanie  popytem"

 

Projekt dotyczy opracowania inteligentnych rozwiązań zintegrowananej generacji rozproszonej opartej na instalacjach fotowoltaicznych, urządzeniach magazynowania energii i aktywnym zarządzaniu popytem.

 

Czas trwania projektu: od 1 września 2017 do 29 lutego 2020r.

 

Cel projektu: Celem iDistributedPV jest rozwój niedrogich zintegrowanych rozwiązań w celu zwiększenia potencjału rozproszonych instalacji fotowoltaicznych w oparciu o efektywną integrację urządzeń PV, magazynowania energii, monitorowania i kontrolowania strategii i procedur, aktywnego zarządzania popytem, inteligentnych technologii i integracji procedury w systemie dystrybucji energii według kryteriów rynkowych.

W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja „prosumenta" zużywającego i produkującego energię elektryczną w swoich obiektach (PV). iDistributedPV traktowane jest jako platforma służąca ulepszaniu dystrybuowanej energii słonecznej PV w UE. Jej uczestnikami są: promotorzy, producenci sprzętu, OSD, eksperci w zakresie polityki energetycznej i partnerzy badań i rozwoju, którzy kooperują w celu opracowania przystępnych rozwiązań oraz tworzenia modeli biznesowych i zarządzania dla tych rozwiązań. Najbardziej obiecujące rozwiązania zostaną zatwierdzone zgodnie z kryteriami technicznymi i ekonomicznymi (dla każdego rozwiązania zostanie opracowana analiza kosztów i korzyści) w pięciu różnych europejskich sieciach dystrybucji rzeczywistej (Grecja, Litwa, Hiszpania, Polska i Niemcy) z uwzględnieniem różnych warunków klimatycznych, regulacyjnych i techniczne. Proces walidacji będzie istotnym argumentem, aby przekonać zainteresowane strony (OSD, producentów sprzętu, władze energetyczne, decydentów politycznych) o przydatności najbardziej efektywnych rozproszonych rozwiązań fotowoltaicznych, takich jak inteligentne dostawy energii elektrycznej. iDistributedPV dostarczy zalecenia techniczne i regulacyjne, koncentrujące się głównie na zwiększeniu efektywnego i aktywnego udziału energii odnawialnej i efektywnym zarządzaniu popytem na bezpieczeństwo i niezawodność sieci elektrycznych: ewolucja od systemu elektroenergetycznego ze scentralizowanym wytwarzaniem energii elektrycznej do nowego, obejmującego również jednostki produkcji / popytu (prosument) oparte na energii odnawialnej i inteligentnych technologiach.

Uczestnicy Konsorcjum:

http://www.dres2market.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/952851

 

"DRES2Market: techniczne, biznesowe i regulacyjne sposoby na wzmocnienie roli odnawialnych źródeł energii w aktywnym uczestnictwie w rynku energii i rynku usług pomocniczych​".

 

Czas trwania projektu: 1 sierpień 2020 – 31 styczeń 2023

 

Cel projektu: Głównym celem projektu DRES2Market jest opracowanie wszechstronnego i niedrogiego podejścia ułatwiającego efektywny udział generacji rozproszonej opartej na OZE oraz umożliwienie dostarczania usług bilansujących i usług rezerwowych według kryteriów rynkowych.

 

DRES2Market koncentruje się na pokonywaniu istniejących barier (technologicznych i regulacyjnych) w rozwoju integracji tych technologii w oparciu o następujące zagadnienia:

  • Ocenę istniejących technologii (wytwarzanie energii, rozwiązania w zakresie magazynowania energii, technologie inteligentne itp.) do zaprojektowania odpowiedniego podejścia do efektywnej integracji generacji rozproszonej w usługach pomocniczych na rynku energii elektrycznej, propozycję ewolucję technologii w celu spełnienia wymogów uczestnictwa w tych rynkach oraz zaleceniami standardów dla tych technologii.
  • Analiza istniejących kodeksów sieci i reguł rynkowych na rynkach europejskich w celu oceny ich możliwości do przyłączania różnych źródeł energii odnawialnej.
  • Identyfikacja możliwości aktywnego udziału odbiorców końcowych (w oparciu o generację rozproszoną) w zwiększeniu penetracji tych technologii, zgodnie z kryteriami rynkowymi, konceptami współpracy wzajemnej.
  • Identyfikacja argumentów pozytywnego wpływu tych technologii w celu uzyskania ich społecznej akceptacji .

Ta inicjatywa obejmuje procedury walidacyjne oparte na obliczeniach i symulacjach procesów w oparciu o rzeczywiste warunki.

W skład konsorcjum DRES2Market wchodzą kluczowi gracze w systemowej integracji źródeł niestabilnej energii odnawialnej: strony odpowiedzialne za bilansowanie; operatorzy rynku, operatorzy sieci; dostawcy rozwiązań technologicznych; prosumenci; detaliści, którzy mogą się rozwinąć do roli agregatorów; gracze energii odnawialnej; instytucje badawczo-rozwojowe (B + R) i konsultanci z dużym doświadczeniem w integracji energii odnawialnej w systemach elektroenergetycznych.

 

English version:

The main aim of the DRES2Market project is to develop a comprehensive and affordable approach to facilitate the effective participation of distributed generation based on renewable energies in the electricity markets, and enable to provide balancing and reserve services according to market criteria

DRES2Market is focused on overcoming the existing barriers (technology and regulatory framework) for developing the integration of these technologies, based on the following issues:

  • The evaluation of the existing technologies (power generation, energy storage solutions, smart technologies, etc.) to design appropriate approaches for the effective integration of distributed generation in the electricity and ancillary services markets, propose the evolution of the technology to fulfil with the requirements to participate in these markets and recommend standards for these technologies.
  • The analysis of the existing grid codes and markets rules in the European markets to assess their capacity to enable the participation of variable renewable energy.
  • The identification of opportunities for the active participation of final consumers (based on distributed generation) in the penetration of these technologies, according to market criteria, proposing collaborative schemes.
  • The identification of arguments of the positive impact of these technologies, to obtain the social acceptance of these technologies.

This initiative includes validation procedures based on computing and simulating processes based on real conditions.

DRES2Market consortium includes the key players for the system integration of variable renewable energy: balance responsible parties; market operators, grid operator; providers of technology solutions; prosumers; retailers that can develop the aggregator role; renewable energy players; research and development (R&D) institutions and consultants with large expertise in renewable energy integration in electricity systems.

https://eneuron.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/957779


eNeuron – badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych
 

Czas trwania projektu: 1 listopad 2020 – 31 październik 2024

 

Cel projektu: Głównym celem projektu eNeuron jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokalnych systemów energetycznych integrujących rozproszone źródła energii. Kluczowym elementem będzie promowanie koncepcji Energy Hub, jako koncepcyjnego modelu sterowania i zarządzania przenośnymi i zintegrowanymi systemami energetycznymi w celu zoptymalizowania ich modelu i działania. Rezultaty projektu eNeuron mają zapewnić wiele korzyści wszystkim potencjalnym podmiotom zainteresowanym wdrożeniem takich systemów, w tym m.in. operatorom sieci dystrybucyjnych.

 

English version:

Local energy communities (LECs) are collective energy actions involving citizen participation in the energy system and resulting in benefits for members of the local community. The EU-funded eNeuron project intends to develop innovative instruments for the best design and performance of LECs, integrating distributed energy resources and multiple energy carriers at different levels. By promoting the Energy Hub concept as a conceptual model to control and manage multi-carrier and integrated energy systems, the project will propose instruments that promote tangible sustainability and energy security benefits for all stakeholders in LECs. The results will benefit local prosumers by reducing energy costs and promoting local low-carbon energy. It will also provide developers and solution providers with new opportunities for technologies and benefit distribution system operators.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }