Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Pisemny Przetarg Nieograniczony na Sprzedaż Nieruchomości Niezabudowanej Położonej przy ul. Śląskiej w Bydgoszczy

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8

 

ogłasza
Pisemny Przetarg Nieograniczony
Na Sprzedaż Nieruchomości Niezabudowanej Położonej
Przy Ul. Śląskiej W Bydgoszczy

 

 

 1. 1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 6/3, obręb 0082 o powierzchni 53 m², położona w Bydgoszczy przy ul. Śląskiej, w województwie kujawsko-pomorskim, stanowiąca część nieruchomości dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1B/000117677/6.

 2. 2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 1 wynosi 28 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 złotych). Cena nieruchomości opodatkowana jest 23% stawką VAT i wynosi 34 440,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysięcy czterysta czterdzieści 00/100 złotych).

 3. 3. Nieruchomość opisaną w pkt. 1 będącą przedmiotem ogłoszenia można obejrzeć w dniu 03.03.2023 r. w godzinach 11:00-13:00.

 4. 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie do 23.03.2023 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu pisemnego w dniu 29.03.2023 r. na zbycie nieruchomości, położonej przy ul. Śląskiej w Bydgoszczy”. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek.

 5. 5. Ofertę należy złożyć w siedzibie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ul. Warmińskiego 8 kancelaria bud A w terminie do dnia 29.03.2023 r. do godz. 11:00.

 6. 6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  a) podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu i akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się z Obowiązkiem informacyjnym (RODO). Szczegółowe Warunki Przetargu, Wzór Oświadczenia, Obowiązek informacyjny (RODO) udostępnione są do pobrania na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia.
  b) w przypadku podmiotu gospodarczego, dokumenty rejestrowe podmiotu wraz z pełnomocnictwem, jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego,
  c) oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz oferowaną cenę. Koperta powinna być w należyty sposób zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem oferty.

 7. 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg kontynuowany będzie w formie licytacji. Komisja Przetargowa poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, które wyniesie 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 8. 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 9. 9. Komisja Przetargowa do 45 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt. 8a Szczegółowych Warunków.

 10. 10. Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator Sp. z o. o. i jednocześnie odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest:

  Joanna Wucens, tel. 52 313 10 77 joanna.wucens@operator.enea.pl
  Marlena Brudnicka, tel. 52 313 10 73 marlena.brudnicka@operator.enea.pl

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }