Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 10.07.2024 r.

ENEA Operator sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Planowana do wprowadzenia zmiana IRiESD wynika z woli doprecyzowania IRiESD w zakresie współpracy z podmiotami typu OSDn (operatorzy systemu dystrybucyjnego, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową), uwzględniając specyfikę tej grupy podmiotów przyłączających się do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Ponadto uwzględniając, iż w okresie ich ważności, warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie ENEA Operator sp. z o.o. do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w przedmiotowej karcie aktualizacji uzupełniono zapisy odnoszące się do zobowiązania ENEA Operator sp. z o.o. do zawarcia umowy o przyłączenie.

 

Stosownie do powyższego, ENEA Operator sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 35/2024 IRiESD – wersja 1.0. oraz dokument wyjaśniający do Karty aktualizacji nr 35/2024 IRiESD (zgodnie z pkt. I.1.21. IRiESD). Dokumenty te zostały opublikowane w dniu 10 lipca 2024 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ENEA Operator sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 35/2024 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

 

Dodatkowo, w celu wyłączenie informacyjnym, wraz z niniejszym komunikatem ENEA Operator sp. z o.o. publikuje niebędący przedmiotem konsultacji tekst ujednolicony IRiESD, który w trybie zmian uwzględnia planowane zmiany IRiESD określone w opracowanym projekcie Karty aktualizacji nr 35/2024 IRiESD – wersja 1.0.

 

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 35/2024 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie do 12 sierpnia 2024 r., w jeden z następujących sposobów:

1.    e-mail: instrukcja@operator.enea.pl 

2.    na adres:

ENEA Operator sp. z o.o.

Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

 

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }