Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Energia Nowoczesnych Miast

Patronaty honorowe
Patronaty medialne

Jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych oraz absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce międzynarodowej.

 

Pełni funkcję  kierownika Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jest dyrektorem Centrum Zarządzania w Energetyce tego Uniwersytetu. Autor kilkunastu analiz i dokumentów strategicznych dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego, ponad stu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, logistyki, elektromobilności, zarządzania w energetyce, finansowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także współautorem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu energetyki.

 

Był pracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, dyrektorem Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a w latach 2008-2014 członkiem Zarządu i Wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego ds. infrastruktury.

 

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Energetyki w Warszawie i Komitetu Sterującego programu INNOSHIP w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Od 2014 roku związany z Grupą Kapitałową Enea. Pełnił funkcję doradcy Zarządów Enea S.A. oraz Enea Trading. W kwietniu 2016 roku objął stanowisko członka zarządu Enea Operator Sp. z o.o. w funkcji wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych, aby następnie w październiku 2016 roku objąć stanowisko wiceprezesa ds. innowacji i logistyki.

Prof. Tarczyński od 1983 jest zawodowo związany z Uniwersytetem Szczecińskim, od 2001 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Pełnił rolę m.in. kierownika Zakładu Ekonometrii (1991–2002), prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1996–1999), prorektora do spraw nauki (1999–2005). Wybierany następnie na urząd Rektora tej uczelni na kadencje 2005–2008 i 2008–2012. W 2002 objął kierownictwo Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych. W 2012 został dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzani. Od 1999 roku redaktor naukowy czasopisma Folia Oeconomica Stetinensia.

 

Pełnił też różne funkcje w radach naukowych, organach doradczych i radach nadzorczych. Został m.in. członkiem Komitetu o Finansach Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącym rady nadzorczej Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Poza szczecińskim uniwersytetem wykładał także w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie.

 

Zainteresowania badawcze Prof. Tarczyńskiego koncentrują się wokół problematyki związanej z metodami ilościowymi na rynku kapitałowym, inżynierii finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem, metod analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych, metod analizy fundamentalnej oraz portfelowej na giełdzie papierów wartościowych, wielowymiarowej analizy porównawczej, metod wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz analizy ekonomiczno-finansowej firmy.

 

Autor lub współautor ponad 180 publikacji. Wypromował ponad 20 doktorów.

Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracuje w Katedrze Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw.  W badaniach i pracy dydaktycznej koncentruje się głównie na problematyce gospodarki i planowania przestrzennego miast, ekonomii przestrzennej i lokalizacji przedsiębiorstw. Od kilku lat rozszerzył swoje zainteresowania badawcze o problematykę logistyki, szczególnie lokalizacji obiektów logistycznych i logistyki miejskiej. Jest autorem ponad 130 publikacji, w tym dziewięciu książek. Jego opracowania na rzecz praktyki gospodarczej dotyczą głównie lokalizacji działalności gospodarczej i strategii rozwoju lokalnego. Doświadczenia zawodowe pogłębiał m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rosji.

Autor i współautor  ponad 100 publikacji naukowych z zakresu: polityki gospodarczej, strategii i finansowania, restrukturyzacji i zarządzania wartością przedsiębiorstw. Współpracował jako zarządzający, doradca lub ekspert z wieloma instytucjami (zarówno przedsiębiorstwami i bankami, jak i jednostkami administracji publicznej) w zakresie: zarządzania finansami, wartością, oceny kondycji ekonomiczno–finansowej, restrukturyzacji, strategii oraz przejęć i fuzji. Doradca ekonomiczny NSZZ Solidarność, członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, członek Zespół ds analiz i przygotowania do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych przy Ministerstwie Energii, profesjonalny prognosta Ankiety Makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, Dyrektor Instytutu Społeczno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Szymon Cyfert, ukończone studia: UAM (kierunek fizyka teoretyczna) oraz UEP (kierunek zarządzanie), profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, dyscyplina nauki o zarządzaniu, problematyka badawcza: zarządzanie strategiczne, metody zarządzania, struktury organizacyjne. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, członek Rady Doskonałości Naukowej, członek prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Autor ponad 150 publikacji z obszaru zarządzania. Kierownik bądź wykonawca w 120 projektach dla praktyki (w tym dla ENEA, ENERGA, PGE, BOT, ORLEN, LOTOS).

Urodził się 28 czerwca 1973 roku w Krośnie Odrzańskim. W 2003 roku obronił na Uniwersytecie Zielonogórskim pracę doktorską w dziedzinie nauk technicznych. Od samego początku kariery naukowej jego zainteresowania koncentrowały się wokół zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej i kompatybilnością elektromagnetyczną rozproszonych systemów generacji i przetwarzania energii elektrycznej, zawierających interfejsy energoelektroniczne. W kwietniu 2012 roku opublikował związaną z tą tematyką monografię, wydaną w języku angielskim oraz chińskim, będącą podstawą wszczęcia procedury habilitacyjnej. Obecnie dr hab. inż. Robert Smoleński jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pełni obowiązki dyrektora Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, jest członkiem zespołu NCBR ds. elektromobilności, wiceprzewodniczącym oddziału IE013 IEEE oraz przewodniczącym koła uczelnianego i członkiem zarządu oddziału SEP, oraz kierownikiem Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Parku Naukowo-Technologicznym UZ. Jest autorem i współautorem ponad stu publikacji naukowych, między innymi w najbardziej prestiżowych czasopismach, takich jak IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Smart Grids, IEEE Transactions on Energy Conversion, jest również współautorem dwóch patentów. Obecnie jest kierownikiem dwóch projektów MSCA-ETN-EJD w ramach H2020. Kierował pracami, bądź uczestniczył w realizacji, wielu projektów naukowo-badawczych w ramach których z sukcesami wdrażano innowacyjne koncepcje naukowe.

Dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. Pol. Śl., lat 49. Zatrudniony jest w Politechnice Śląskiej, gdzie uzyskał stopień dra, a w 2019r. habilitował się w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Profesjonalnie łączy działalność biznesową i badawczą, stąd Jego zainteresowania naukowe dotyczą: procesu kształtowania się struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hutniczych z analizą ich podatności na łączenie; transferu wiedzy do przedsiębiorstw przemysłowych i zarzadzanie nią w aspekcie budowania konkurencyjności przedsiębiorstw; potencjału integracyjnego przedsiębiorstw hutniczych w kontekście transferu innowacyjnych technologii wynikających z koncepcji Industry 4.0, Logistyka 4.0. Posiada bogaty dorobek naukowy, na który składa się 57 pozycji. Jest aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji, gdzie pełnił funkcję wice przewodniczącego komitetu naukowego (1 konferencji) oraz był członkiem komitetu organizacyjnego (6 konferencji). Aktualnie jest kierownikiem bądź przewodniczącym komitetu sterującego (ekspertem) 12 projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa takie jak: ReAlloys, Odlewnia Kutno, SAGA Poland, a w zakresie współpracy międzynarodowej jako konsultant, kierownik naukowy bądź ekspert realizuje indywidualnie bądź w sieciach lub konsorcjach naukowych 8 grantów naukowych.

Dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (specjalność informatyka ekonomiczna); zatrudniona w Instytucie Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka i współautorka ok. 200 publikacji, w tym obcojęzycznych, głównie z zakresu zastosowania metod symulacyjnych i narzędzi informatyki w zarządzaniu, ekonomii i transporcie. Wiceprezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego; Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Ekonomii, Finansów i  Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Programowej konferencji Informatyka w Zarzadzaniu/CMEE.  Członek Rad Programowych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Członek Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (Oddział w Szczecinie), Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą oraz członek-założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Badawczego Aktualnych Problemów Ekonomicznych i Społecznych CESTIRA.

Urodził się 21 lipca 1976 r. w Szczecinie. W 2000 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera automatyki i robotyki. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2004 r. broniąc na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej z wyróżnieniem pracę pt. „Switched Reluctance Machine for Flywheel Energy Storage Applications– Control and Supply System”. W latach 2000 – 2003 pracował jako asystent naukowy w Instytucie Maszyn Elektrycznych, Napędów i Kolei na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku (Niemcy) gdzie był członkiem zespołu badawczego programu DYNASTORE. W roku 2015 zdobył stopień doktora habilitowanego za pracę „Topologie, właściwości i zastosowania wysokosprawnych, energoelektronicznych układów zasilania reaktorów plazmy nietermicznej.” Od 2018 roku pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Badania dr inż. Marcina Hołuba koncentrują się wokół energoelektroniki oraz technologicznych zastosowań systemów plazmy niskotemperaturowej. Badane rozwiązania obejmują statyczne, wysokonapięciowe źródła napięcia przemiennego oraz źródła o charakterze impulsowym dla rektorów z barierą dielektryczną oraz dla rozwiązań bezbarierowych. Wyjątkowe, opatentowane rozwiązania zasilaczy znalazły szereg technologicznych zastosowań w systemach ochrony środowiska (usuwanie lotnych związków organicznych, tlenków azotu i siarki), w układach dezodoryzacji, poprawy jakości wody. Obecnie trwają prace nad zastosowaniem tej technologii w dezodoryzacji kompostowania osadów ściekowych (w partnerstwie z jedną z firm branży wod.-kan.). Poza głównych nurtem badań dr hab. inż. Marcin Hołub interesuje się problematyką algorytmów modulacji oraz sterowania maszynami elektrycznymi oraz nowatorskimi obszarami zastosowań energoelektroniki, w tym elektromobilnością.

Ekonomista, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie ekonomii międzynarodowej, biznesu międzynarodowego oraz teorii ekonomii. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1980), stopień doktora uzyskał w 1985 roku, doktora habilitowanego w 1995 roku, a tytuł profesora w 2000 roku. W latach 1999-2002 był prodziekanem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2008-2016 był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kadencji 2012-2016 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W latach 2007-2015 był członkiem zarządu (jako reprezentant Polski) European International Business Academy. Od 2003 roku członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kolejne kadencje. Od 2015 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Działalność badawczą i dydaktyczną prowadzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W kadencji 2011-2012 oraz 2017-2020 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Jest autorem ponad 300 prac naukowych i popularno-naukowych. Odbył wiele staży naukowych w ośrodkach zagranicznych, m.in. Uniwersytet Lyon II, Trent University Nottingham, Uniwersytet Nauk Społecznych w Tuluzie, Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze oraz Harvard Business School. Otrzymał liczne granty badawcze m.in. Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest laureatem m. in. wielu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka, nagrody Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2019).

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Pracowni Ekonomiki Energetyki oraz Zakładu Polityki i Badań Strategicznych. Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie energetyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (2013) oraz stopień doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2006). W latach 2007–2009 oddelegowany ekspert krajowy do Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej – Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (European Commission – DG Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies – EC/DG JRC/IPTS) w Sewilli. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, w tym między innymi w czasopismach: Energy PolicyEnergyApplied Energy. Ekspert w dziedzinie budowy modeli matematycznych oraz systemów wsparcia procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach energetycznych, rynków paliw i energii oraz polityki energetycznej. Kierownik i główny wykonawca kilkudziesięciu prac i projektów zrealizowanych na zlecenie przedsiębiorstw energetycznych. Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (IAEE). Od 2018 roku jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego cyklicznej konferencji Forum Gospodarki Energetycznej organizowanej w Krakowie.

Prof. Grzegorz Benysek, wieloletni Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor ponad 140. prac naukowych, w tym kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR oraz kilku książek wydanych staraniem wydawnictwa SPRINGER Londyn, przełożonych na język chiński. Autor i koordynator ponad 20. projektów badawczych, rozwojowych i celowych. Działa na rzecz budowy społeczeństwa świadomego energetycznie oraz intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno w przemyśle energetycznym jak i ruchu kołowym.

prof. Edyta Rudawska - dyrektor Instytutu Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Kierownik Katedry Marketingu. Autorka ponad 200 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach. Prowadzi badania w obszarze marketingu, zarządzania relacjami z klientem, lojalności klientów i marketingu zrównoważonego. Pracowała na stanowisku profesora wizytującego na University of Jaen (Hiszpania), Guangdong University of Foreign Studies (Chiny) i Virtual College at University of Vitez (Bosnia and Herzegovina). Odbywała liczne staże naukowe, m.in. na West Georgia University (USA), University of Kelaniya (Sri Lanka), University of Manchester (Wielka Brytania) czy University of Nicossia (Cypr). 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Pracownik Katedry Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka lub współautorka około 180 publikacji naukowych. Uczestnictwo w wielu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych w tym w radach programowych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

 

Naukowo zajmuje się przede wszystkim problematyką logistyki, transportu i spedycji. Obejmuje ona zagadnienia ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania podmiotów świadczących usługi transportowo-spedycyjno-logistyczne. Ponadto część publikacji dotyczy mobilności miejskiej oraz badań nad zagospodarowaniem transportowym w ośrodkach zurbanizowanych a także zagadnień obsługi transportowej tych ośrodków w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych w aspekcie przestrzennym, ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym.

Profesor w Katedrze Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jego zainteresowania koncentrują się wokół wyzwań we współczesnej ekonomii, w tym paradygmatu rozwoju trwałego i zrównoważonego, innowacyjności,  integracji europejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz koncepcji smart city oraz równoważenia mobilności. Jest autorem ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych oraz ekspertyz na rzecz instytucji rządowych i samorządowych dotyczących tej problematyki. Odbył staże naukowe w Laboratoire d’Economie des Transports/Institut des Sciences de l'Homme, CNRS,  l'Université Lyon 2 I na Université de Cergy-Pontoise we Francji. Jest również członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jak np. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, czy też ERSA - European Regional Science Association. Ekspert w projektach unijnych: TRANSFORuM Transport 2050 (Thematic Group 2 - Shift of road freight to rail and waterborne transport) oraz CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility) w VII Programie Ramowym UE, czy też dotyczącym Zintegrowanej koncepcji wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Pasjonuje się narciarstwem i kite surfingiem, tańcem oraz muzyką.

Kierownik Katedry Zarządzania Transportem, Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się szeroko rozumianą tematyką transportową. W pracy naukowej szczególnie bliskie są mu  problemy funkcjonowania  miast portowych i portów morskich funkcjonujących na ich obszarach. Członek zespołów przygotowujących opracowania na zlecenie administracji publicznej i praktyki transportowej.

Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik Zespołu Marketingu Usług w Przestrzeni Europejskiej. Głównym przedmiotem badań są: usługi i marketing         w ujęciu przestrzennym, marketing (usług transportowych), komunikacja marketingowa, rynek usług transportowych, konkurencja na rynku usług transportowych i negocjacje.

Józef Perenc po ukończonych studiach w Politechnice Szczecińskiej w 1969r pracował najpierw w Pomorskiej DOKP  stacje Szczecin Gumieńce, potem Szczecin Port Centralny. Od 1972 asystent, a poźniej adiunkt w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu - Zakład Szczecin.Od 175 roku powrócił do pracy na uczelnię – najpierw Politechnika Szczecińska, później Uniwersytet Szczeciński. Od 1977 profesor  w Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik Katedry Marketingu Usług na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Dyrektor Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu PKP w Warszawie w latach 1990-1994. Członek Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Dyrektorze Generalnym PKP.Członek Rad Nadzorczych w PKP INTERCITY S.A., w Porcie Police orazw TBS Szczecin.Autor i współautor kilkunastu książek , skryptów, autor ponad 200 artykułów z zakresu ekonomii, ekonomiki transportu, marketingu usług. Autor około 65 prac naukowo – badawczych, autor wielu ekspertyz oraz opracowań na potrzeby Komisji Sejmowych. Promotor i opiekun naukowy 20 rozpraw doktorskich. Prodziekan a następnie dziekan  Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (w latach 1999-2005),  prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Finansów i Rozwoju-w latach2006-2012,Kierownik Katedry Marketingu Usług w latach2004-2016, obecnie pracuje w Instytucie Zarządzania na Wydziale Ekonomi, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr hab. nauk prawnych. Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnik Zarządzający w działającej na rynku od 2005 roku kancelarii prawnej Elżanowski Cherka & Wąsowski. Autor wielu monografii i publikacji.

 

Od ponad piętnastu lat doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, prawie energetycznym oraz procesach inwestycyjnych. Jest ekspertem z zakresu inwestycji alternatywnych oraz projektów wysokiego ryzyka. Od ponad piętnastu lat doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Adiuvo S.A., zajmującej się komercjalizowaniem innowacyjnych projektów i rozwiązań na rynku międzynarodowym.

Wraz z dr Jerzym Baehrem współkieruje pracami zespołu prawa energetycznego, a także wraz z dr Tomaszem Kwiecińskim współkieruje zespołem prawa ubezpieczeniowego.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił doktorat z zakresu prawa zobowiązań i prawa ubezpieczeniowego. Ukończył studia podyplomowe Polsko - Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń ENAss-PIU o specjalizacji prawo ubezpieczeń. W 2013 r. opublikował monografię z zakresu prawa energetycznego, dotyczącą zagadnień przyłączeń do sieci.

 

Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego i prawa ubezpieczeń gospodarczych, zarówno       o charakterze naukowym jak i popularyzatorskim. Doradza klientom WKB w zagadnieniach związanych    z prawem ubezpieczeń gospodarczych, prawem energetycznym. Reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych, oraz przed organami administracji publicznej.

Dr hab. inż. Piotr W. Saługa jest profesorem nadzwyczajnym zatrudnionym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor Saługa jest rzeczoznawcą ds. zasobów mineralnych i ekonomistą górnictwa z ponad 15-letnim doświadczeniem. Piotr W. Saługa jest ekspertem i autorem wielu raportów technicznych i wycen, m.in. dla KGHM Polska Miedź S.A., LW Bogdanka S.A., ZGH Bolesław, Południowy Koncern Węglowy, kopalni węgla brunatnego Konin i Adamów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Profesor Saługa specjalizuje sie w prowadzeniu analizy ryzka w ujęciu deterministycznym i stochastycznym, ocenie ekonomicznej i wycenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wycenie złóż kopalin. 

 

Prof. Saługa posiada Certyfikat Taksatora Złóż Kopalin (TZK020), wydany przez Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, a także założyciele i aktywnym członkiem tej organizacji.

 

Prof. Saługa jest autorem wielu renomowanych publikacji naukowo-badawczyi i monografi, a także artykułów nt .wyceny złóż kopalin i raportowania zasobów oraz analizy ryzyka, w tym współautorem i redaktorem polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin POLVAL (edycja 2008).

Prof. Saługa od 2013 r. jest pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania w Energetyce. W latach 1989-2013 pracownik Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi I Energia w Krakowie.

Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Od 1994 r. pracował w Instytucie Nawigacji Morskiej w/w uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje oficerskie na statkach morskich, ostatecznie kończąc karierę na stanowisku kapitana.

 

Pracując w Wyższej Szkole Morskiej, a następnie Akademii Morskiej w Szczecinie, pełnił szereg funkcji na stanowiskach kierowniczych, m.in. Dyrektora Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego, Prorektora ds. Morskich, Kierownika Centrum Technologii Przewozów LNG, Dyrektora Instytutu Nawigacji Morskiej oraz Kierownika Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków.

 

W roku 2016 został wybrany na funkcję Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie, którą pełni do chwili obecnej.

 

Podstawowy obszar jego zainteresowań naukowych to m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statku budowane w oparciu o badania rzeczywiste oraz modelownie ryzyka w transporcie morskich. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka, metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim.

 

Efekty swoich badań wykorzystywał w licznych projektach naukowo-badawczych dot. inżynierii ruchu morskiego. Wiele z nich zostało wykorzystanych do projektowania akwenów portowych, dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych oraz podczas definiowania parametrów techniczno-eksploatacyjnych statków. Jednym z jego głównych osiągnięć o charakterze aplikacyjnym jest zastosowanie teorii ryzyka w modelowaniu akwenu portowego do optymalizacji falochronu osłonowego terminalu LNG w Świnoujściu.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk jest autorem ponad 180 publikacji oraz opracowań, ekspertyz, studiów i raportów między innymi dla Komisji Sejmowych i Senackich oraz Zarządów Samorządów Województw. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej dotyczą ekonomii,  prawa samorządu terytorialnego, rozwoju obszarów wiejskich, polityki energetycznej i klimatycznej Polski oraz Unii Europejskiej, rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i OZE, eliminowania CO2      z sektorów polskiej gospodarki oraz przestrzeni samorządowej w kontekście jej zrównoważonego rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej.

Bartosz Pilecki, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwent kierunku Finanse i Zarządzanie Administracją Publiczną na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracy badawczej skupia się na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym, ekonomice transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu zero- i niskoemisyjnego, inwestycjach infrastrukturalnych oraz zarządzaniu w energetyce. Swoje doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Obecnie związany także z praktyką gospodarczą, jako koordynator ds. innowacji w Enei Operator sp. z o.o., uczestnik projektów badawczo-rozwojowych i współpracownik Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizator przewiduje przygotowanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii naukowej, która zostanie wydana nakładem wydawnictwa z wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. POZIOM I - 80 punktów. Monografia albo monografie (w zależności od liczby wybranych publikacji) w języku angielskim będą składały się z części w formie rozdziałów.

 

Abstrakty w języku hiszpańskim albo francuskim można wysyłać do 20 listopada 2019 r. Publikacja zostanie wydana na początku 2020. Wyboru artykułów dokona Rada Naukowa.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • Bartosz Pilecki
 • Marcin Kopiczko
 • Oliwia Mróz-Malik
 • Michał Herbuś
 • Michał Steciuk
 • Jakub Dowejko
 • Jarosław Jaworski
 • Mateusz Lewiński
 • Przemysław Starzyński
 • Rene Kuczkowski
 • Magdalena Malinowska
 • Agnieszka Pokorska
 • Andrzej Rzeczycki

Informacje

Radisson Blu Hotel Szczecin

Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin

Tel: +48 91 359 55 95, Fax: +48 91 359 45 94

reservations.szczecin@radissonblu.com

radissonblu.com/hotel-szczecin

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

 

Oliwia Mróz – Malik

Starszy Specjalista ds. Elektromobilności i Zarządzania Flotą

Biuro Elektromobilności i Transportu

kom. +48 885 509  602 tel. +48 91 33 21 408

oliwia.mroz-malik@operator.enea.pl

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }