Szukaj

Projekty Pilotażowe / Pilot projects

Biorąc pod uwagę obecne trendy w otoczeniu i związane z nimi wyzwania stojące przed sektorem energetycznym, OSD prowadząc działalność innowacyjną stają się ważnymi podmiotami wpływającymi na funkcjonowanie całego sektora. Istotnym czynnikiem skutecznej realizacji projektów innowacyjnych jest dokonywanie rzetelnych ocen w zakresie dojrzałości technologii, perspektyw ich rozwoju, korzyści i kosztów oraz czynników ryzyka. Prowadzenie projektów pilotażowych umożliwia właśnie taką ocenę, co wiąże się z racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi i czasem. Wykrycie podczas pilotażu ewentualnych ograniczeń, błędów czy identyfikacja ryzyka pozwoli na ich uniknięcie we wdrożeniu dokonywanym na pełną skalę, przyczyniając się jednocześnie do bardziej efektywnego wprowadzania w życie nowoczesnych rozwiązań.


Considering the current trends and challenges facing the energy sector, DSOs conducting innovative activity become important entities influencing the functioning of the entire sector. An important factor in the successful implementation of innovative projects is making reliable assessments in terms of technology maturity. Features such as benefits, costs and risk also play an important role as well as prospects development. Conducting pilot projects makes such assessment possible, which is associated with rational financial and time management. The detection of any restrictions, errors or risk identification during pilotage will allow to avoid problems in full-scale implementation, while on the other hand, it contributes to a more effective implementation of modern solutions.

1. Co to jest projekt pilotażowy? / What is a pilot project?

Projekt polegający na analizie możliwości zastosowania i korzyści wynikających z istniejącej techniki, technologii lub metody, która wcześniej nie była stosowana ani badana w praktyce na obszarze działalności Enei Operator, ale jest dostępna na rynku. Projekty tego typu mają charakter testujący (np. metodę, urządzenie, narzędzie).


A project involving the analysis of the applicability and benefits of a new technique, technology or method that has not previously been used or studied in practice in the area of ​​Enea Operator's activity, but is available on the market . Projects of this type are testing (e.g. method, device, tool).

2. Kto może zgłosić pomysł projektu pilotażowego? / Who can submit a pilot project idea?

Zgłaszającym może być:

 • Podmiot zewnętrzny
 • Jednostka organizacyjna w spółce (Departament, Biuro pod Zarządem, Oddział Dystrybucji, Rejon Dystrybucji)

Pomysły projektów pilotażowych mogą być składane indywidualnie bądź wspólnie z innymi Zgłaszającymi;


The applicant may be:

 • External entity
 • Unit in Enea Operator ltd. (Department, An office under Management, Distribution branch, Distribution district)

Ideas for pilot projects may be submitted individually or jointly with other applicants.

3. Jak zgłosić pomysł projektu pilotażowego? / How to submit a pilot project idea?

 • Należy wypełnić Zgłoszenie wstępne dostępne na stronie.
 • Wypełnione Zgłoszenie wstępne należy przesłać na adres: pilotaz@operator.enea.pl
 • Weryfikacja Zgłoszenia wstępnego nastąpi w ciągu 21 dni roboczych.
 • Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana do Zgłaszającego/Zgłaszających;
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia wstępnego, do Zgłaszającego/Zgłaszających wysłany zostanie formularz Zgłoszenia projektu wraz z terminem na jego wypełnienie i złożenie.
 • W przypadku wątpliwości Zgłaszającego związanych z prawidłowym wypełnieniem Zgłoszenia projektu, przed złożeniem, Zgłaszający może wypełnić wersję roboczą i wystąpić o pomoc w prawidłowym jego wypełnieniu. Pomoc będzie niezwłocznie udzielana tak, aby najpełniej oddać intencję Zgłaszającego.
 • Po złożeniu w wersji elektronicznej, Zgłoszenie projektu należy wydrukować, a następnie podpisać przez wszystkich Zgłaszających wraz z oświadczeniami stanowiącymi integralną część formularza i wysłać na adres:

  ENEA Operator Sp. z o.o.
  Biuro Inicjatyw Innowacyjnych
  Ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań


  Złożenie Zgłoszenia projektu w wersji pisemnej nie jest konieczne w przypadku Zgłoszenia projektu w wersji elektronicznej z podpisami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 28 stycznia 2019 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
   
 • Zgłoszenie projektu zostanie zweryfikowane, a w przypadku ustalenia braków Zgłaszający zostanie poproszony o jego uzupełnienie. Niezależnie od ustalenia i uzupełniania braków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zgłoszenie pozostanie wiążące.
 • Po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenie projektu zostanie wysyłane do wydania rekomendacji przez odpowiednie jednostki w Enei Operator.
 • Informacja o rekomendacji wraz z uzasadnieniem zostanie przedstawiona Zgłaszającemu/Zgłaszającym.

 • Complete the Preliminary Application available on the website.
 • Submit the completed Preliminary Application to the email address: pilotaz@operator.enea.pl
 • Verification of the Preliminary Application will take place within 21 days.
 • Information on the result of the verification will be forwarded to the Applicant / Applicants
 • In case of positive verification of the initial Application, the Project Application Form will be sent to the Applicant / Applicants together with the deadline for its completion and submission.
 • In case of the Applicant's doubts related to the correct completion of the Project Application Form, the Applicant may complete the draft and request assistance in its proper completion . Assistance will be provided immediately so as to fully reflect the applicant's intention.
 • Following the submission of an electronic version, Project Application Form should be printed out and signed by all Applicants with statements (which are an integral part of the Form) and send to the following address:

  ENEA Operator ltd.
  Bureau of Innovative Initiatives
  58 Strzeszyńska Street,
  60-479 Poznan, Poland.


  Submission of a Project Application Form in a printed version is not necessary in the case of a Project Application Form in an electronic version with electronic signatures within the meaning of the Act of 28 January 2019 on trust services and electronic identification.
   
 • The Project Application Form will be verified and in case of deficiencies, the Applicant will be asked to complete it. Independently, the Application shall remain binding.
 • After positive verification, the Project Application Form will be sent for recommendation by the appropriate units in Enea Operator.
 • Recommendations will be within 21 days.
 • Information on the recommendation along with a justification will be presented to Applicant / Applicants .

4. Formularz / Form

Formularz zgłoszenia wstępnego

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.