Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 10.09.2021 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 3 sierpnia 2021 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 21/2021 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 9 września 2021 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 21/2021 IRiESD.

Zmiany IRiESD planowane do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 21/2021 IRiESD obejmują w szczególności:

1.  aktualizację postanowień IRiESD odnoszących się do procesu przyłączeniowego;

2.  uszczegółowienie wymagań formalnych i procedur w zakresie wniosków o wydanie warunków przyłączenia;

3.  wprowadzenie zapisów dotyczących magazynów energii elektrycznej;

4.  wprowadzenie zapisów odnoszących się do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania;

5.  uzupełnienie IRiESD o postanowienia dotyczące zawierania pomiędzy ENEA Operator a OSDn (operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie posiadającymi połączeń z siecią przesyłową) umów o współpracy na potrzeby przekazywania danych pomiarowych w zakresie rynku mocy i usługi DSR;

6.  dostosowanie IRiESD do zmian wynikających z aktualizacji Warunków Dotyczących Bilansowania („WDB”);

7.  wprowadzenie nowych lub zmienionych skrótów i definicji wynikających ze zmian prawa.

Wprowadzenie ww. zmian wynika przede wszystkim ze zmian obowiązującego prawa oraz zmian WDB.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 21/2021 IRiESD – wersja 1.0. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Karta aktualizacji nr 21/2021 IRiESD

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 21/2021 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.