Szukaj

Komunikat w sprawie lokalizacji źródeł energii elektrycznej w toku prowadzenia procesu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 28.08.2019 roku, ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przypomina ustalone stanowisko w sprawie lokalizacji źródeł energii elektrycznej w toku prowadzenia procesu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Na podstawie przepisu art. 7 ust. 8d Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 755) Wnioskodawca wnioskujący o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej źródła energii elektrycznej zobowiązany jest do przekazania do Operatora Systemu Dystrybucyjnego jakim jest ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu m.in. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ) dla nieruchomości określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia (WP), jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uprzejmie informujemy, że ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wymaga, aby wspomniana Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) dla nieruchomości określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia (WP) była prawomocna, co winno być stwierdzone stosownym oświadczeniem np. w formie pieczątki na jej egzemplarzu czy zaświadczenia, podpisanym przez umocowanego przedstawiciela Gminy.

Mając na uwadze nakaz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci oraz przyczyny, dla których wprowadzono wymóg określony w art. 7 ust. 8d Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, w szczególności przeciwdziałanie zjawisku blokowania mocy, ENEA Operator sp. z o.o. informuje, że na każdym etapie postępowania przyłączeniowego weryfikowała będzie możliwość lokalizacji danego źródła o parametrach wskazanych we wniosku na obszarze zabudowy wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ) ze szczególnym uwzględnieniem technicznej możliwości lokalizacji danego źródła na  określonym obszarze zabudowy.

Jednocześnie podkreślamy, że w toku prowadzenia procesu przyłączenia źródła do sieci, po wydaniu warunków przyłączenia Spółka nie będzie udzielała zgody na zmianę przez inwestorów lokalizacji źródła poza obszar objęty pierwotną decyzją o warunkach zabudowy, załączoną do wniosku o określenie warunków przyłączenia i będącą podstawą wydania warunków przyłączenia. Powyższe dotyczy także sytuacji, w których dla nowej lokalizacji doręczona zostanie nowa (kolejna) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana jednak po dniu określenia warunków przyłączenia i obejmująca tą samą, bądź kolejną/kolejne nieruchomości gruntowe przeznaczone na lokalizację obiektu.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.