Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 03.08.2021 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany IRiESD planowane do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 21/2021 IRiESD obejmują w szczególności:

1.  aktualizację postanowień IRiESD odnoszących się do procesu przyłączeniowego;

2.  uszczegółowienie wymagań formalnych i procedur w zakresie wniosków o wydanie warunków przyłączenia;

3.  wprowadzenie zapisów dotyczących magazynów energii elektrycznej;

4.  wprowadzenie zapisów odnoszących się do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania;

5.  uzupełnienie IRiESD o postanowienia dotyczące zawierania pomiędzy ENEA Operator a OSDn (operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie posiadającymi połączeń z siecią przesyłową) umów o współpracy na potrzeby przekazywania danych pomiarowych w zakresie rynku mocy i usługi DSR;

6.  dostosowanie IRiESD do zmian wynikających z aktualizacji Warunków Dotyczących Bilansowania („WDB”);

7.  wprowadzenie nowych lub zmienionych skrótów i definicji wynikających ze zmian prawa.

Wprowadzenie ww. zmian wynika przede wszystkim ze zmian obowiązującego prawa oraz zmian WDB.

Stosownie do powyższego ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 21/2021 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 3 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zmianami), ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 21/2021 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Karta aktualizacji nr 21/2021 IRiESD 

Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 21/2021 

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 21/2021 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie do 3 września 2021 r. w jeden z następujących sposobów:

  1. e-mail: instrukcja@operator.enea.pl 
  2. na adres:

ENEA Operator Sp. z o.o.

Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.