Szukaj

Komunikat dotyczący zasad certyfikacji źródeł wytwórczych (zgodność z kodeksem NC RfG)

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", z dniem 31 lipca 2021r. minął okres przejściowy, w którym dopuszczalne było posługiwanie się deklaracją zgodności w celu potwierdzenia zgodności urządzeń wytwórczych z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów
w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Od 1 sierpnia 2021r. w celu potwierdzenia zgodności konieczne jest okazanie certyfikatu zgodności wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w dokumencie "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych".

W przypadku, gdy producent zawarł umowę na wykonanie usług certyfikacji wyrobu, lecz proces ten nie został zakończony, wówczas do 30 kwietnia 2022 r. możliwe będzie posługiwanie się certyfikatem zgodności potwierdzającym zgodność urządzenia wytwórczego z:

- wymogami kodeksu sieci NC RfG, bez względu na zastosowany program certyfikacji

lub

-  normą PN–EN 50549-1 lub normą PN–EN 50549-2,

ale wyłącznie z dokumentem potwierdzającym, na podstawie zawartej umowy z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu.

Celem usprawnienia procesu przyłączania instalacji wytwórczych do sieci proponujemy producentom i innym podmiotom występującym o certyfikację swoich wyrobów przesłanie bezpośrednio do PTPiREE na adres: certyfikaty@ptpiree.pl pism potwierdzających przystąpienie do procesu certyfikacji. W takim przypadku, o ile dane urządzenie posiadać będzie certyfikat na zgodność z normą 50549 (lub z kodeksem NC RfG w ramach dowolnego programu certyfikacji), urządzenie to będzie mogło być instalowane, a informacja o nim zostanie przekazana do poszczególnych OSD zrzeszonych w ramach PTPiREE oraz umieszczona w formie wykazu na stronie internetowej pod adresem:

http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow.

Producenci, którzy na dzień dzisiejszy już posiadają certyfikat zgodności potwierdzające zgodność z Kodeksem NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania, na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem pt. „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” także będą mogli przesłać certyfikat do PTPiREE. W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, informacja zostanie przekazana do poszczególnych OSD zrzeszonych w ramach PTPiREE oraz umieszczona w formie wykazu na stronie internetowej pod adresem:

http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.