Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 26.03.2020 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Planowane do wprowadzenia zmiany obejmują w szczególności:

 1. Dostosowanie IRiESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 18 lutego 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.8.2019.PSt. Zmiany IRiESP zostały wprowadzone Kartą aktualizacji nr CO/3/2019 IRiESP – Część ogólna, Kartą aktualizacji nr CK/8/2019 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz Kartą aktualizacji nr CB/25/2019 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
 2. Dostosowanie IRiESD do „Warunków dotyczących bilansowania” zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzją z dnia 5 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.744.35.2019.PSt.
 3. Zmiany zapisów IRiESD odnoszących się do prosumenta energii odnawialnej.
 4. Aktualizację IRiESD w zakresie wymagań dla układów pomiarowo-rozliczeniowych.
 5. Dokonanie zmian IRiESD w zakresie zapisów odnoszących się do zasad przyłączania do sieci.
 6. Doprecyzowanie oraz dostosowanie IRiESD do regulacji prawnych w zakresie wymagań technicznych dla jednostek wytwórczych przyłączonych i przyłączanych do sieci dystrybucyjnej.

Stosownie do powyższego ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 17/2020 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 26 marca 2020 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zmianami), ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 17/2020 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Karta aktualizacji nr 17/2020 IRiESD

Formularz zgłoszeniowy 

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 17/2020 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 17/2020 IRiESD, tj. do 9 kwietnia 2020 r. w jeden z następujących sposobów:

 1. e-mail: instrukcja@operator.enea.pl
 2. na adres:

  ENEA Operator Sp. z o.o.
  Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
  ul. Strzeszyńska 58
  60-479 Poznań

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.