Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 28.01.2019 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany IRiESD wynikają przede wszystkim z zasadności doprecyzowania zapisów odnoszących się do Instrukcji Współpracy Ruchowej („IWR”). Zmiana IRiESD oraz realizacja zapisów IRiESD przez ENEA Operator Sp. z o.o. oraz podmioty zobligowane do posiadania aktualnej IWR ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia prac eksploatacyjnych i czynności ruchowych zarówno przez służby dyspozytorskie ENEA Operator Sp. z o.o. jak i przede wszystkim przez personel ww. podmiotów.

Karta aktualizacji nr 15/2019 IRiESD obejmuje w szczególności doprecyzowanie zapisów dotyczących wykonania obowiązku posiadania aktualnej IWR przez podmioty przyłączone do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz wytwórców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i łącznej mocy zainstalowanej źródeł wytwórczych nie mniejszej niż 200 kW. Ponadto karta aktualizacji IRiESD wprowadza jednolity skrót – IWR.

Stosownie do powyższego, ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 15/2019 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 28 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Spółki:  www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zmianami), ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 15/2019 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Karta aktualizacji nr 15/2019 IRiESD

Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 15/2019

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 15/2019 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 15/2019 IRiESD, tj. do 11 lutego 2019 r. w jeden z następujących sposobów:

  1. e-mail: instrukcja@enea.pl
  2. na adres:

    ENEA Operator Sp. z o.o.
    Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
    ul. Strzeszyńska 58
    60-479 Poznań

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.