Szukaj

Komunikat w sprawie wygaśnięcia decyzji Prezesa URE w sprawie wymogów ogólnego stosowania dla Kodeksu sieci NC RfG - 08.01.2019 r.

W dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt. 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, jest dodanie art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220; dalej: Prawo Energetyczne), który wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania
z właściwych operatorów (w praktyce OSD) na OSP, określone w art. 7 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”).

Zgodnie z zapisem art. 8 Ustawy, decyzje wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy przez Prezesa URE na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, wygasają z dniem wejścia w życie ww. artykułu.

W związku z powyższym wygasła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr DRE.WOSE.7128.122.2.2018.ZJ z dnia 9 listopada 2018 r. o ustanowieniu wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci zgodnie
z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 opublikowana w Komunikacie z dnia
3 stycznia 2019 r.  Tym samym przestaje obowiązywać dokument zatytułowany: „Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)”.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.