Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej– 08.11.2018 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany IRiESD wynikają z wprowadzonych przez PSE S.A. zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi („IRiESP-Bilansowanie”), które zostały zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP-Bilansowanie, zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją z dnia 22 października 2018 r. i obowiązującej od dnia 29 października 2018 r. Zmiany IRiESP dotyczą m.in.:

(i)   modyfikacji procesu certyfikowania Obiektów Redukcji („ORed”) na potrzeby świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP („usługa DSR”), w tym wprowadzenie procesu certyfikowania w trybie podstawowym dla odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;

(ii)  uwzględnienia w IRiESP-Bilansowanie nowego programu w ramach usługi DSR – Programu Bieżącego Uproszczonego.

Stosownie do powyższego, zaistniała konieczność aktualizacji IRiESD do zmienionych zasad funkcjonowania usługi DSR wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP-Bilansowanie. Stąd ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 13/2018 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 8 listopada 2018 r. na stronie internetowej Spółki:  www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zmianami), ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 13/2018 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Karta aktualizacji nr 13/2018 IRiESD

Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 13/2018

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 13/2018 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 13/2018 IRiESD, tj. do 22 listopada 2018 r. w jeden z następujących sposobów:

  1. e-mail: instrukcja@enea.pl
  2. na adres:

    ENEA Operator Sp. z o.o.
    Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
    ul. Strzeszyńska 58
    60-479 Poznań

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.