Szukaj

Komunikat Enea Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej– 09.05.2018 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Planowane zmiany IRiESD są efektem rozmów prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwo Obrotu Energią i Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Zmiany mają za zadanie w szczególności doprecyzowanie dotychczasowych zapisów IRiESD.

Jednocześnie wskazujemy, że proces konsultacji będzie trwał 4 tygodnie (zamiast minimalnych 2 tygodni wynikających z ustawy Prawo energetyczne), a w trakcie trwania konsultacji zostaną zorganizowane przez PTPiREE warsztaty dla użytkowników systemu, w trakcie których zostaną omówione planowane zmiany IRiESD.

Stosownie do powyższego ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 9 maja 2018 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 11/2018 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Karta aktualizacji nr 11/2018 IRiESD 

Formularz zgłoszeniowy - karta aktualizacji nr 11/2018 

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 28 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD, tj. do 6 czerwca 2018 r. w jeden z następujących sposobów:

  1. e-mail: instrukcja@enea.pl 
  2. na adres:

ENEA Operator Sp. z o.o.
Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.