Szukaj

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej– 07.02.2018 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Planowane zmiany w IRiESD wynikają przede wszystkim z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, Karta aktualizacji nr 10/2018 uzupełnia Załącznik nr 1 do IRiESD „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączonych i przyłączanych do sieci dystrybucyjnej”, w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji, jak również dostosowuje zapisy do wymagań najnowszych norm polskich.

Planowane do wprowadzenia zmiany dotyczą w szczególności zasad przyłączania mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz obowiązków podmiotów ubiegających się o jej przyłączenie. Dodatkowo zmiany uszczegóławiają zapisy dotyczące zasad prowadzenia bilansowania handlowego oraz realizacji umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Zmianie ulega również treść IRiESD dotycząca wymagań technicznych dla jednostek wytwórczych przyłączonych oraz przyłączanych do sieci dystrybucyjnej poprzez zmianę zapisów w zakresie wymagań technicznych dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz dodanie zapisów określających dodatkowe wymagania dla mikroinstalacji.

Stosownie do powyższego ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 7 lutego 2018 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 10/2018 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Karta aktualizacji nr 10/2018 IRiESD

Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 10/2018

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD, tj. do 21 lutego 2018 r. w jeden z następujących sposobów:

  1. e-mail: instrukcja@enea.pl
  2. na adres:

ENEA Operator Sp. z o.o.

Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres
e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.