Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Planowane do wprowadzenia zmiany dotyczą opublikowania w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej na rok 2016 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

Stosownie do powyższego Enea Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 4/2015 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 5 listopada 2015 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami), Enea Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 3/2015 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.


Plik do pobrania (PDF 10 MkB) Karta aktualizacji nr 4/2015 IRiESD


Plik do pobrania (PDF 175 KB) Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 4/2015

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 4/2015 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 4/2015 IRiESD, tj. do 19 listopada 2015 r. w jeden z następujących sposobów:

 1. e-mail: instrukcja@enea.pl
 2. na adres:
  Enea Operator Sp. z o.o.
  Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
  ul. Strzeszyńska 58
  60-479 Poznań
 3. faksem na numer 61 850 44 27

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.