Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Enea Operator Sp. z o.o. uczestniczy w pracach nad wdrożeniem w Polsce jednolitego modelu wymiany informacji i standardów komunikatów dla obszaru detalicznego rynku energii elektrycznej, poprzez uruchomienie Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI). CSWI ma obejmować procesy wymiany danych i informacji pomiędzy operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), sprzedawcami energii elektrycznej (Sprzedawcy) oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe (POB). W celu realizacji powyższego, opracowano Kartę aktualizacji nr 3/2015 IRiESD, której postanowienia opisują zasady i procedury wymiany informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem CSWI.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa karta aktualizacji została opracowana w oparciu o przygotowaną w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej „Koncepcję Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (opartą o standard ebIX)” z uwzględnieniem opracowanych przez PTPiREE „Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI)”. Dokumenty te są odrębnymi opracowaniami, które nie podlegającą konsultacji w ramach procesu zatwierdzania Karty aktualizacji nr 3/2015 IRiESD. Ww. koncepcja oraz standardy wymiany informacji CSWI są dostępne na stronie internetowej PTPiREE pod adresem: http://www.cswi.ptpiree.pl/pliki-do-pobrania.

Dodatkowo Karta aktualizacji nr 3/2015 IRiESD zawiera zmiany wynikające z objęcia Generalną Umową Dystrybucji dla usługi kompleksowej również odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV o mocy umownej nie większej niż 40 kW, nie będącymi przedsiębiorstwem świadczącym usługi dystrybucji oraz zmiany wynikające z ujednolicenia procesów związanych m.in. z procedurami reklamacji i procedurami sprzedaży rezerwowej.
Stosownie do powyższego ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 3/2015 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 3 lipca 2015 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami), Enea Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 3/2015 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.


Plik do pobrania (PDF 509 KB) Karta aktualizacji nr 3/2015 IRiESD


Plik do pobrania (WORD 174 KB) Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 3/2015

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 3/2015 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 21 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 3/2015 IRiESD, tj. do 24 lipca 2015 r. w jeden z następujących sposobów:

 1. e-mail: instrukcja@enea.pl
 2. na adres:
  Enea Operator Sp. z o.o.
  Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
  ul. Strzeszyńska 58
  60-479 Poznań
 3. faksem na numer 61 850 44 27

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.