Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. z dnia 7 listopada 2014 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Poznań, dnia 7 listopada 2014 r.

 

Komunikat Enea Operator Sp. z o.o.
dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r.

Planowane do wprowadzenia zmiany dotyczą opublikowania w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej na rok 2015 dla odbiorców przyłączonych do sieci Enea Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej. Ponadto proponuje się korektę i doprecyzowanie postanowień IRiESD w zakresie:

 1. aktualizacji struktury kodów Miejsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego („MDD”) wykorzystywanych w procesie pozyskiwania oraz wyznaczania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych;
 2. zasad świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej dla URD w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. o napięciu znamionowym do 1 kV, którzy maja zawarte umowy kompleksowe, poprzez wprowadzenie poprawek redakcyjnych oraz doprecyzowanie zapisów w zakresie wskazania sprzedawcy rezerwowego.

Stosownie do powyższego Enea Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 1/2014 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 7 listopada 2014 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami), ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 1/2014 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Plik do pobrania (PDF 3 MB) Karta aktualizacji nr 12014 IRiESD.


Plik do pobrania (PDF 606 kB) Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 1/2014.

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 1/2014 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 1/2014 IRiESD, tj. do 21 listopada 2014 r.:

 1.  e-mail: instrukcja@enea.pl
  lub
 2. na adres:
  Enea Operator Sp. z o.o.
  Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
  ul. Strzeszyńska 58
  60-479 Poznań
  lub
 3. faksem na numer 61 850 44 27

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.