Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. (zwana dalej „IRiESD”), która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r.

Nowa Instrukcja IRiESD na 2014r. do pobrania:

Plik do pobrania (PDF 4 MB) Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. (zwana dalej „IRiESD”).
Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Plik do pobrania (PDF 2 MB) Standardowe profile zużycia energii na 2014 rok.

 

IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji, planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej,  w szczególności dotyczące:

 • przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich;
 • wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą;
 • kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;
 • współpracy między operatorami systemów elektroenergetycznych;
 • przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
 • parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu;
 • wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej i warunków, jakie muszą zostać spełnione dla jego utrzymania;
 • wskaźników charakteryzujących jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej.

IRiESD określa również szczegółowe zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, w tym:

 • podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego;
 • zasady kodyfikacji podmiotów;
 • procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży lub umowach kompleksowych i weryfikacji powiadomień oraz wymiany informacji w tym zakresie;
 • zasady pozyskiwania i udostępniania danych pomiarowych;
 • zasady współpracy operatorów systemu dystrybucyjnego nieposiadających połączenia z siecią przesyłową (tzw. OSDn) z ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym;
 • zasady świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej;
 • procedury zmiany sprzedawcy;
 • zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego;
 • zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia energii elektrycznej;
 • postępowanie reklamacyjne;
 • zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Jednocześnie IRiESD zawiera jako integralne załączniki:

 • szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączonych i przyłączanych do sieci dystrybucyjnej;
 • formularz powiadomienia ENEA Operator Sp. z o.o. o zawartej umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej;
 • listę kodów, którymi ENEA Operator Sp. z o.o. informuje sprzedawcę energii elektrycznej o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży lub umów kompleksowych;
 • wykaz standardowych profili zużycia energii elektrycznej na rok 2014.
 

Stosownie do powyższego, z dniem 1 stycznia 2014 r. przestają obowiązywać w ENEA Operator Sp. z o.o.:

 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Część ogólna, obowiązująca od dnia 4 lipca 2007 r. zatwierdzona Uchwałą Zarządu Enea Operator Sp. z o.o. nr 14/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi obowiązująca od 1 kwietnia 2008 r., zatwierdzona w dniu 6 marca 2008 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-52(8)/2008/AP z późniejszymi zmianami.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.