Szukaj

Program Horyzont 2020

DRES2Market: Technical, business and regulatory approaches to enhance the renewable energy capabilities to take part actively in the electricity and ancillary services markets

http://www.dres2market.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/952851

 

"DRES2Market: techniczne, biznesowe i regulacyjne sposoby na wzmocnienie roli odnawialnych źródeł energii w aktywnym uczestnictwie w rynku energii i rynku usług pomocniczych​".

 

Czas trwania projektu: 1 sierpień 2020 – 31 styczeń 2023

Cel projektu: Głównym celem projektu DRES2Market jest opracowanie wszechstronnego i niedrogiego podejścia ułatwiającego efektywny udział generacji rozproszonej opartej na OZE oraz umożliwienie dostarczania usług bilansujących i usług rezerwowych według kryteriów rynkowych.

DRES2Market koncentruje się na pokonywaniu istniejących barier (technologicznych i regulacyjnych) w rozwoju integracji tych technologii w oparciu o następujące zagadnienia:

  • Ocenę istniejących technologii (wytwarzanie energii, rozwiązania w zakresie magazynowania energii, technologie inteligentne itp.) do zaprojektowania odpowiedniego podejścia do efektywnej integracji generacji rozproszonej w usługach pomocniczych na rynku energii elektrycznej, propozycję ewolucję technologii w celu spełnienia wymogów uczestnictwa w tych rynkach oraz zaleceniami standardów dla tych technologii.
  • Analiza istniejących kodeksów sieci i reguł rynkowych na rynkach europejskich w celu oceny ich możliwości do przyłączania różnych źródeł energii odnawialnej.
  • Identyfikacja możliwości aktywnego udziału odbiorców końcowych (w oparciu o generację rozproszoną) w zwiększeniu penetracji tych technologii, zgodnie z kryteriami rynkowymi, konceptami współpracy wzajemnej.
  • Identyfikacja argumentów pozytywnego wpływu tych technologii w celu uzyskania ich społecznej akceptacji .

Ta inicjatywa obejmuje procedury walidacyjne oparte na obliczeniach i symulacjach procesów w oparciu o rzeczywiste warunki.

W skład konsorcjum DRES2Market wchodzą kluczowi gracze w systemowej integracji źródeł niestabilnej energii odnawialnej: strony odpowiedzialne za bilansowanie; operatorzy rynku, operatorzy sieci; dostawcy rozwiązań technologicznych; prosumenci; detaliści, którzy mogą się rozwinąć do roli agregatorów; gracze energii odnawialnej; instytucje badawczo-rozwojowe (B + R) i konsultanci z dużym doświadczeniem w integracji energii odnawialnej w systemach elektroenergetycznych.

English version:

The main aim of the DRES2Market project is to develop a comprehensive and affordable approach to facilitate the effective participation of distributed generation based on renewable energies in the electricity markets, and enable to provide balancing and reserve services according to market criteria

DRES2Market is focused on overcoming the existing barriers (technology and regulatory framework) for developing the integration of these technologies, based on the following issues:

  • The evaluation of the existing technologies (power generation, energy storage solutions, smart technologies, etc.) to design appropriate approaches for the effective integration of distributed generation in the electricity and ancillary services markets, propose the evolution of the technology to fulfil with the requirements to participate in these markets and recommend standards for these technologies.
  • The analysis of the existing grid codes and markets rules in the European markets to assess their capacity to enable the participation of variable renewable energy.
  • The identification of opportunities for the active participation of final consumers (based on distributed generation) in the penetration of these technologies, according to market criteria, proposing collaborative schemes.
  • The identification of arguments of the positive impact of these technologies, to obtain the social acceptance of these technologies.

This initiative includes validation procedures based on computing and simulating processes based on real conditions.

DRES2Market consortium includes the key players for the system integration of variable renewable energy: balance responsible parties; market operators, grid operator; providers of technology solutions; prosumers; retailers that can develop the aggregator role; renewable energy players; research and development (R&D) institutions and consultants with large expertise in renewable energy integration in electricity systems.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.