Szukaj

Roczny plan remontów

Enea Operator Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego w myśl Art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 984),  opracowuje plany prac remontowych dla urządzeń, instalacji i sieci.

 

Plan Prac Eksploatacyjnych w 2020 roku dla linii WN, SN, nN,
stacji WN/SN oraz SN/nN i SN/SN

Jednostka miary

Ilość zabiegów

Stacje WN/SN

 

szt.

21 712

Stacje SN/nN, SN/SN

 

szt.

36 622

Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

5 866

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

5 260

Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

11 472

Przeglądy, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

19 964

 

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

8 595

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

133 778

W Enea Operator Sp. z o.o. jako OSD na wyznaczonym obszarze, w celu zapewnienia klientom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawy jakości i niezawodności świadczonych usług dystrybucji energii wdrożono od 2014r. „Program poprawy niezawodności pracy sieci oraz ciągłości zasilania w Enea Operator Sp. z o.o.” w którym określono działania związane z: inwestycjami, eksploatacją oraz organizacją realizacji tych prac w perspektywie do roku 2022. Inicjatywy wdrożone w ramach dokumentu wpisują się w obszar prowadzenia eksploatacji jakim jest proces ciągłego odtwarzania majątku sieciowego realizowany m.in. poprzez działania inwestycyjne i modernizacyjne/ remontowe związane z:

  • kompleksową modernizacją linii napowietrznych SN, nN – uwzględniającą również częściowe lub całkowite kablowanie linii przebiegających przez tereny zadrzewione;

  • budową nowych stacji WN/SN oraz powiązań pierścieniowych w zakresie linii WN skracającą długość istniejących ciągów liniowych SN;

  • wymianą awaryjnych kabli SN w izolacji z polietylenu termoplastycznego (niesieciowanego) na kabel wykonane w nowych technologiach;

  • wymianą transformatorów SN/nN w ramach projektu „Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów SN/nN na energooszczędne w ENEA Operator”;

  • montażem w głębi sieci łączników SN sterowanych zdalnie lub też doposażeniem istniejących łączników we wskaźniki przepływu prądu zwarciowego;

  • skracaniem długości istniejących obwodów nN poprzez budowę nowych stacji SN/nN.

Zakres projektów modernizacyjnych sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Jednostka miary

Razem

Stacje WN/SN

szt.

5

Transformatory WN/SN

szt.

21

Linie napowietrzne SN

km

177

Linie kablowe SN

km

222,8

Stacje SN/nn napowietrzne

szt.

248

Stacje SN/nn wnętrzowe

szt.

275

Linie napowietrzne nN

km

131,70

Linie kablowe nN

km

115,9

 

 

Enea Operator Sp. z o.o. zgodnie z udzieloną koncesją na dystrybucję energii elektrycznej jako OSD na wyznaczonym obszarze prowadzi eksploatację sieci dystrybucyjnej z zachowaniem najwyższych standardów eksploatacji, w ramach której planowane są prace remontowe w danym roku zgodnie z planem oraz adekwatnie do potrzeb wynikających z prowadzonych prac eksploatacyjnych. Wszystkie prace remontowe prowadzone są na podstawie oceny stanu technicznego obiektów elektroenergetycznych.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.