Szukaj

Pliki do pobrania

Informacja dotycząca stawek opłat za dystrybucję energii elektrycznej w 2019 roku

W związku z brakiem decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2019 rok zgodnie z zapisami art. 47 ust. 2c pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, po dniu 31 grudnia 2018r. obowiązuje dotychczasowa Taryfa dla usług dystrybucji, zatwierdzona na rok 2018 decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.47.8.2017.KKu z dnia 14 grudnia 2017r., ze zmianami zatwierdzonymi decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: nr DRE.WRE.4211.3.4.2018.KKu z dnia 3 stycznia 2018r., nr DRE.WRE.4211.7.4.2018.KKu z dnia 16 stycznia 2018r. oraz nr DRE.WRE.4211.26.4.2018.KKU z dnia 27 lutego 2018r. z wyjątkiem stawek opłaty przejściowej, które zostały określone w art. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz stawek opłaty OZE wynikających z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. dotyczącej wysokości stawek opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej i OZE została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 14 stycznia 2019r., znak: DRE.WRE.4211.64.10.2018.KKu. Stawki opłaty przejściowej i opłaty OZE obowiązują od 1 stycznia 2019r.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 25 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Na tej podstawie w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawi się składnik opłaty kogeneracyjnej. Prezes URE decyzją z dnia 25 stycznia 2019 roku, znak DRE.WRE.4211.64.13.2018.2019.KKu zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w części dotyczącej opłaty kogeneracyjnej, wskazując jednocześnie dzień 25 stycznia jako dzień rozpoczęcia stosowania w/w opłaty w rozliczeniach z odbiorcami.

Taryfa obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 30 stycznia 2018r.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.