Szukaj

Pytania i odpowiedzi

Czy odbiorca może żądać sprawdzenia prawidłowości działania licznika?

Zgodnie z § 43 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623), przedsiębiorstwo energetyczne na żądanie odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo - rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Czy odbiorca może żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania licznika?

Zgodnie z § 43 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne na żądanie odbiorcy dokonuje laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo - rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Kto pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania licznika oraz badania laboratoryjnego?

Zgodnie z § 43 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Odbiorca, który nie jest właścicielem układu pomiarowo - rozliczeniowego, pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Czy odbiorca może żądać wykonania dodatkowej ekspertyzy licznika?

Zgodnie z § 43 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Odbiorca w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo - rozliczeniowego, przy czym przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy. Koszt ekspertyzy ponosi odbiorca.

Czy przedsiębiorstwo energetyczne może nie przyjąć lub nie rozpatrzeć złożonej przez odbiorcę reklamacji dotyczącej zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf?

Zgodnie z § 42 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf, a także rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie zawartej między stronami określono inny termin.

Kto pokrywa koszty odłączenia napięcia i zdjęcia przyłącza z budynku mieszkalnego odbiorcy w celu wykonania prac budowlanych?

Zgodnie z § 42 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci. Tym samym, mając powyższe na uwadze, koszty odłączenia napięcia i zdjęcia przyłącza z własnego budynku mieszkalnego pokrywa odbiorca.

Czy Odbiorca może domagać się bonifikaty od przedsiębiorstwa energetycznego za jednorazową przerwę w dostawie energii elektrycznej, która trwała przez 24 godziny z przyczyn uszkodzenia sieci elektroenergetycznej?

Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji określone zostały w rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Z zapisów w/w rozdziału wynika, że dla podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV i V, dopuszczalny czas trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku :

a) przerwy planowanej 16 godzin
b) przerwy nieplanowanej 24 godzin

2) przerw w ciągu roku, stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, w przypadku:

a) przerw planowanych 35 godzin
b) przerw nieplanowanych 48 godzin

Tym samym Odbiorcy nie przysługuje bonifikata od przedsiębiorstwa energetycznego za jednorazową przerwę w dostawie energii elektrycznej z przyczyn uszkodzenia sieci elektroenergetycznej (przerwa nieplanowana),która trwała do 24 godzin. Jednocześnie należy pamiętać, że nie każde wstrzymanie dostaw energii następuje z winy przedsiębiorstwa energetycznego. W niektórych przypadkach odpowiedzialne za taki stan są instalacje elektryczne w budynku odbiorcy, za które przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności.

Czy i w jakiej wysokości odbiorca energii elektrycznej może uzyskać od zakładu energetycznego bonifikatę za przerwę w dostawie energii elektrycznej?

Zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Energii  z 29 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu:

1) przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii;

2) przyłączonemu do sieci innych napięć niż te, o których mowa w pkt 1, przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii.

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach.

Cena energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, jest to średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłaszana corocznie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W jakich przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy licznik energii elektrycznej?

Zgodnie z art. art. 6a ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy, jeżeli odbiorca:

 - co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo za świadczone usługi związane z dostarczaniem energii elektrycznej przez okres co najmniej jednego miesiąca;

 - nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna;

- użytkuje nieruchomości, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi przedsiębiorstwo energetyczne.

W jakich godzinach pracownicy przedsiębiorstwa energetycznego mogą dokonywać kontroli np. układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej?

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U. z 2000 r., Nr 75, poz. 866), kontrole przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy. W lokalu mieszkalnym kontrolę przeprowadza się w godzinach od 7ºº do 20ºº, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W jakim przypadku przedsiębiorstwo energetyczne w wyniku przeprowadzonej kontroli urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego, może wstrzymać dostawę energii elektrycznej?

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostawę energii elektrycznej, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli układu pomiarowego, dotrzymania zawartej umowy i prawidłowości rozliczeń, zostało stwierdzone, że:

 - instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska;

 - nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej.

 

Za nielegalne pobieranie energii należy uznać pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy (art. 3 pkt 18 ustawy - Prawo energetyczne).

Zgodnie z art. 278 § 1 i 5 Kodeksu Karnego, kradzież energii elektrycznej traktowana jest jako przestępstwo przeciwko mieniu, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (z art. 278 § 3 Kodeksu Karnego).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.