Szukaj

Pliki do pobrania

Taryfa obowiązująca od dnia 6 kwietnia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.64.20.2018.2019.KKu, opublikowaną w biuletynie branżowym URE „Energia elektryczna” nr 86(2721) z dnia 22 marca 2019r., zatwierdzona została taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2019r. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne taryfa wprowadzona jest do stosowania z dniem 6 kwietnia 2019r. z wyjątkiem stawek opłaty przejściowej i opłaty OZE, zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.64.10.2018.2019.KKu z dnia 14 stycznia 2019r., które obowiązują od dnia 1 stycznia 2019r. oraz stawki opłaty kogeneracyjnej, zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.13.2018.2019.KKu z dnia 25 stycznia 2019r., obowiązują od dnia 25 stycznia 2019r.

Informacja dotycząca stawek opłat za dystrybucję energii elektrycznej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 5 kwietnia 2019r.

W związku z brakiem decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 rok do dnia 5 kwietnia 2019r. zgodnie z zapisami art. 47 ust. 2c pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, obowiązują stawki opłat zgodne z Taryfą dla usług dystrybucji na rok 2018, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.47.8.2017.KKu z dnia 14 grudnia 2017r., ze zmianami zatwierdzonymi decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: nr DRE.WRE.4211.3.4.2018.KKu z dnia 3 stycznia 2018r., nr DRE.WRE.4211.7.4.2018.KKu z dnia 16 stycznia 2018r. oraz nr DRE.WRE.4211.26.4.2018.KKU z dnia 27 lutego 2018r. z wyjątkiem stawek opłaty przejściowej, które zostały określone w art. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz stawek opłaty OZE wynikających z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. dotyczącej wysokości stawek opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej i OZE została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 14 stycznia 2019r., znak: DRE.WRE.4211.64.10.2018.KKu. Stawki opłaty przejściowej i opłaty OZE obowiązują od 1 stycznia 2019r. Jednocześnie zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji od dnia 25 stycznia 2019r. w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawił się składnik opłaty kogeneracyjnej. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w części dotyczącej opłaty kogeneracyjnej została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 25 stycznia 2019 roku, znak DRE.WRE.4211.64.13.2018.2019.KKu.

Taryfa obowiązująca od dnia 13 marca 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.