Szukaj

Praktyczne porady - zanim rozpoczniemy budowę

Czy przed zakupem działki trzeba sprawdzić dostępność do sieci elektroenergetycznej?

O zapewnienie dostępu do sieci elektroenergetycznej Enei Operator powinniśmy zadbać jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych, bowiem energia elektryczna potrzebna będzie do zasilania narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na budowie.

Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest zapewnienie możliwości podłączenia przyszłego budynku do sieci elektroenergetycznej. Na terenach pozbawionych infrastruktury technicznej, a więc z dala od istniejących zabudowań, doprowadzenie energii elektrycznej może być utrudnione ze względów technicznych i formalnych. Jeśli teren, na którym znajduje się działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony pod budownictwo, nie trzeba będzie występować z zapytaniem do Enei Operator o możliwość doprowadzenia energii elektrycznej. Jeśli jednak takiego planu jeszcze nie ma i składamy do gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie od Enei Operator zapewnienia o możliwości podłączenia przyszłego budynku do sieci elektroenergetycznej.

Jakie są możliwości wyboru rodzaju przyłącza na czas budowy?

Możliwość wyboru rodzaju przyłącza uzależniona jest od warunków technicznych istniejącej sieci. Ogólnie, preferowane są przyłącza kablowe (pod ziemią), które można wykorzystać jako docelowe po zakończeniu budowy. Przyłącza napowietrzne wykonuje się tylko w przypadku podłączenia do sieci napowietrznej i najczęściej budowane są w dwóch etapach - jako tymczasowe na czas budowy, a następnie jako docelowe po jej zakończeniu. Ostateczną decyzję o sposobie przyłączenia do sieci określa Enea Operator w wydanych warunkach przyłączenia.

Jak określić moc przyłączeniową?

Moc przyłączeniową uzależnia się od przewidywanej liczby i mocy zainstalowanych urządzeń elektrycznych. Istotne więc będzie ustalenie jakie odbiorniki elektryczne będą zainstalowane w domu uwzględniając również pewien zapas mocy dla ewentualnie instalowanych w przyszłości urządzeń. Praktycznie, największe zapotrzebowanie na moc mają wszelkie urządzenia grzewcze, a więc kuchenki elektryczne, podgrzewacze wody, elektryczna instalacja grzewcza. Orientacyjnie można przyjąć, że dla domu wykorzystującego energię elektryczną wyłącznie do oświetlenia, zasilania sprzętu gospodarstwa domowego wystarczy moc przyłączeniowa rzędu 10 - 12 kW.

W przypadku planowanego korzystania z kuchenki elektrycznej, moc przyłączeniowa nie powinna być mniejsza niż 16 kW, natomiast przy jednoczesnym korzystaniu z przepływowych podgrzewaczy wody należy wystąpić o przydział 20 - 25 kW. Zapotrzebowanie mocy do ogrzewania domu zależy od jego powierzchni, ciepłochronności ścian, okien oraz sytemu grzewczego. Przeciętnie przyjmuje się, że na 1 m2 powierzchni ogrzewanej należy przewidzieć 50 - 70 W, przy czym jeśli zainstalowany będzie akumulacyjny system ogrzewania zasilany jedynie w czasie tzw. nocnej taryfy moc grzewczą trzeba zwiększyć o 50 - 60 %. Tak więc dla domu o powierzchni 150 m2 moc potrzebna tylko do ogrzewania powinna wynosić 8 - 16 kW, przy czym po uwzględnieniu pozostałych odbiorników prądu moc przyłączeniowa nie może przekraczać 40 kW. Obniżenie potrzebnej mocy przyłączeniowej można uzyskać instalując tzw. ograniczniki poboru prądu nazywane też wyłącznikami pierwszeństwa lub priorytetowymi.

Aby określić moc przyłączeniową szacujemy jakie urządzenia mogą być włączone jednocześnie (określamy ich moc).

Przykłady z sugerowaną mocą przyłączeniową:

  1. Mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 1-fazowy, do 5 kW.
  2. Dom lub mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 3-fazowy -  min. 12 kW.
  3. Jeśli jest planowany zakup np. kuchenki elektrycznej o mocy 10 kW wówczas proponujemy - min. 16 kW.
  4. Dom jednorodzinny lub mieszkanie do 200 m2 (urządzenia tradycyjne + elektryczne ogrzewanie akumulacyjne + kuchnia elektryczna + bojler lub przepływowy podgrzewacz wody) - licznik 3-fazowy - min. 25 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
  5. Dom jednorodzinny od 200 do 250 m2 (urządzenia jak wyżej) - licznik 3-fazowy, - min. 31 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
  6. Budynek powyżej 250 m2 (urządzenia jak wyżej) - min. 40 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
  7. Plac budowy - licznik 3-fazowy, w zależności od urządzeń - min. 12 lub 16 kW

Urządzenia tradycyjne - oświetlenie, RTV i AGD bez urządzeń do podgrzewania wody i 3-fazowej kuchenki elektrycznej.

Czy wnioskować o przyłącze jedno - czy trójfazowe?

Ze względu na wielkość poboru mocy, jak też możliwość korzystania z urządzeń zasilanych prądem trójfazowym (kuchenki elektryczne, silniki hydroforów, przepływowe podgrzewacze wody), przyłącza do domów jednorodzinnych wykonywane są z reguły jako trójfazowe. Zwiększa się też dzięki temu pewność zasilania, gdyż w przypadku awarii jednej fazy, można przynajmniej korzystać z części urządzeń elektrycznych. Jedynie gdy chodzi o podłączenie małych domków letniskowych można wnioskować o przyłącze jednofazowe.

Jakie są koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej?

Koszty przyłączenia określane są ryczałtowo, proporcjonalnie do planowanej mocy przyłączeniowej. Zależnie od sposobu prowadzenia przyłącza opłata przyłączeniowa wynosi 47,39 zł netto za kW mocy przyłączeniowej dla przyłączy kablowych lub 13,48 zł netto za kW dla przyłączy napowietrznych. W przypadku gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów pobiera się dodatkową opłatę za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza w wysokości 34,55 zł dla przyłącza kablowego lub 25,52 zł dla przyłącza napowietrznego.

Jaki zakres robót obejmuje zryczałtowana opłata przyłączeniowa?

W ramach zryczałtowanej opłaty przyłączeniowej operator sieci przygotowuje projekt przyłącza, wykonuje ułożenie przewodów oraz zamontowanie skrzynki złącznej i licznikowej z wyposażeniem oraz dostarcza potrzebne do tego materiały. Opłata obejmuje również nadzór na prowadzonymi pracami, niezbędne pomiary, a także dokumentację geodezyjną przyłącza.

Gdzie powinien być umieszczony licznik energii elektrycznej?

Lokalizację licznika określają warunki techniczne przyłącza po uzgodnieniu z właścicielem domu. W przyłączach kablowych jest on z reguły instalowany w skrzynce zintegrowanej ze złączem kablowym ustawionej w linii ogrodzenia posesji. Przy przyłączach napowietrznych skrzynkę licznikową montuje się na zewnątrz budynku w miejscu umożliwiającym łatwy do niej dostęp i odczyt licznika.

Jakie obiekty można - oprócz domu - zasilać z tego samego przyłącza?

Użytkownicy domów rozliczani są ze zużywanej energii  według taryfy oznaczonej symbolami z grupy G (G11, G12 lub G12w). Zgodnie z przepisami może być ona stosowana jedynie w przypadku korzystania z energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego, a więc do zasilania wszelkich urządzeń służących potrzebom bytowym mieszkańców domu, a także do zasilania obiektów towarzyszących takich jak garaże, budynki gospodarcze. W przypadku wykorzystywania energii elektrycznej na inne cele np. prowadzenie zakładu usługowego, produkcyjnego konieczne jest zainstalowanie oddzielnego licznika, co umożliwi rozliczanie poboru energii elektrycznej według innej taryfy z grupy taryfowej C (C11, C12a, C12b). Zależnie od warunków technicznych i zapotrzebowania na moc zasilanie może odbywać się z tego samego przyłącza co budynek mieszkalny lub oddzielnego.

Na jakich zasadach rozliczany jest pobór energii elektrycznej w czasie budowy?

Zużycie energii elektrycznej w czasie budowy domu nie mieści się w ramach dostawy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, zatem nie mają wtedy zastosowania taryfy z grupy taryfowej G. Do rozliczeń stosuje się na czas budowy grupę taryfową C, aż do jej zakończenia i zasiedlenia domu, a następnie można wystąpić o zmianę taryfy przeznaczonej dla gospodarstw domowych.

Jaka jest różnica między umową o świadczenie usług dystrybucji, a umową kompleksową?

Zgodnie z prawem każdy odbiorca energii elektrycznej ma prawo do zakupu energii elektrycznej u dowolnego sprzedawcy. Jednak przesyłanie energii odbywa się poprzez sieć elektroenergetyczną, której dysponentem jest określony operator. Zawierając umowę o dystrybucję uzyskuje się jedynie dostęp do sieci bez dostarczania energii, a na jej dostawę trzeba zawrzeć oddzielną umowę ze sprzedawcą energii. W przypadku umowy kompleksowej obejmuje ona zapisy dotyczące świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

Jak rozdzielić pobór prądu w przypadku wydzielenia oddzielnego mieszkania w domu jednorodzinnym?

Wydzielenie odrębnego mieszkania wiąże się z koniecznością zawarcia nowej umowy o dostarczanie energii elektrycznej z jego użytkownikiem, a także zainstalowania drugiego licznika. Zależnie od warunków technicznych drugi licznik może być zamontowany w tej samej skrzynce licznikowej lub też w innym miejscu.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.