Szukaj

Przyłącz mikroinstalację w trybie zgłoszenia

Nawiąż z nami współpracę w 5 prostych krokach

Jeśli planujesz zainstalować mikroinstalacje, pamiętaj, że musisz przyłączyć ją do sieci. Z procedury w trybie zgłoszenia możesz skorzystać, jeśli jesteś odbiorcą energii elektrycznej, a moc  mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa twojego obiektu. 

Wniosek Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji

 • Wybrałeś już rodzaj i technologię mikroinstalacji?
 • Dokonałeś wyboru uprawnionego instalatora, który wykonał poprawną dokumentację?
 • Jesteś już odbiorcą energii elektrycznej?
 • Twoja moc przyłączeniowa jest wystarczająca?

Sprawdź, czy dysponujesz wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia mikroinstalacji, aby przyłączyć ją do sieci Enei Operator. Aby to zrobić, skorzystaj z informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej: www.operator.enea.pl

Warunkiem rozpoczęcia procedury przyłączenia mikroinstalacji jest złożenie wniosku Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji.

 

 • drogą pocztową – na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator właściwej dla lokalizacji zgłaszanej do przyłączenia mikroinstalacji
 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający zgłoszenie podpisane z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.pl
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający skan zgłoszenia podpisanego w sposób tradycyjny na adres kontakt@operator.enea.pl.

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Pamiętaj, aby nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji poinformować Eneę Operator o: terminie przyłączenia, lokalizacji przyłączenia, rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji, mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji. 

Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji z-mi do pobrania tutaj

Wypełniając wniosek Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji zwróć uwagę na wymagane załączniki, które musisz przygotować:

Potwierdzenie zgłoszenia i przyłączenie

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego Zgłoszenia/Dokumentu instalacji Enea Operator potwierdzi przyjęcie Zgłoszenia/Dokumentu instalacji i dokona przyłączenia mikroinstalacji (zainstaluje układ zabezpieczający i urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej wprowadzonej do sieci). 

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci Enea Operator nie pobiera opłat.  

Zawarcie umowy

Jeśli nie jesteś prosumentem* w rozumieniu Ustawy o OZE to konieczne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii wytworzonej w mikroinstalacji lub porozumienia dla mikroinstalacji w przypadku oświadczenia o braku wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Propozycję umowy/porozumienia otrzymasz od Enei Operator wraz z potwierdzeniem złożenia Zgłoszenia/Dokumentu instalacji. 

 

* Prosumentem w rozumieniu Ustawy o OZE jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730).

Sprzedaż energii wytworzonej

Aby sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji: 

 • jeśli jesteś prosumentem poinformuj swojego sprzedawcą energii elektrycznej, z którym masz zawartą umowę kompleksową 
 • jeśli nie jesteś prosumentem zawrzyj umowę sprzedaży ze sprzedawcą, na zakup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Następnie poinformuj o tym fakcie Eneę Operator. Lista sprzedawców dostępna jest w zakładce - zmiana sprzedawcy.

Obowiązek informowania operatora systemu dystrybucji

Produkując energię w mikroinstalacji pamiętaj, aby dopełnić obowiązków informacyjnych.

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii na właścicielu mikroinstalacji spoczywają następujące obowiązki informowania operatora systemu dystrybucyjnego, czyli spółki Enea Operator:

 • o zmianie danych (rodzaju, mocy mikroinstalacji),
 • o zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy/trwałym wycofaniu z eksploatacji modułu wytwarzania energii.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.