Szukaj

Przyłącz mikroinstalację w trybie z określeniem warunków przyłączenia

Jeśli planujesz zainstalować mikroinstalację, pamiętaj, że musisz przyłączyć ją do sieci. Z procedury w trybie z określeniem warunków przyłączenia powinieneś skorzystać, jeśli planujesz przyłączenie mikroinstalacji o mocy większej od mocy przyłączeniowej Twojego obiektu. 

Nawiąż z nami współpracę w 6 prostych krokach

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

 • Wybrałeś już rodzaj i technologię mikroinstalacji?

Sprawdź, czy dysponujesz wszystkimi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji tak, abyś mógł przyłączyć ją do sieci Enei Operator. Aby to zrobić, skorzystaj z informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej: www.operator.enea.pl

Warunkiem rozpoczęcia procedury przyłączenia mikroinstalacji jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji.

 • drogą pocztową – na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator właściwej dla lokalizacji wnioskowanej mikroinstalacji
 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający wniosek podpisany z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.pl
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający skan wniosku podpisanego w sposób tradycyjny na adreskontakt@operator.enea.pl.

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 

Wniosek o określenie warunków dla mikroinstalacji w-mi do pobrania tutaj

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne, w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia złożenie wniosku, należy w tym celu wystąpić do ENEA Operator.

Wypełniając wniosek o określenie warunków dla mikroinstalacji zwróć uwagę na wymagane załączniki, które musisz przygotować:

Warunki przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Na podstawie złożonego wniosku, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci, Enea Operator wyda warunki przyłączenia w terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia*.

Warunki przyłączenia przekazywane są wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci. Zawarcie umowy o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia realizacji wymaganych prac budowlano – montażowych.

Zobowiązania wynikające z umowy o przyłączenie do sieci, określają obowiązek wykonania mikroinstalacji we własnym zakresie przez wnioskującego oraz zakres niezbędnej przebudowy sieci wraz z  budową/przebudową przyłącza przez Eneę Operator. Po stronie naszej spółki jest również obowiązek zainstalowania odpowiedniego układu zabezpieczającego i pomiarowo – rozliczeniowego czyli licznika.

* przy czym do terminu na wydawanie warunków przyłączenia nie wlicza się termin na uzupełnienie braków / błędów do wniosku o określenie warunków przyłączenia, a zgodnie z art. 7 ust. 8g6 ustawy Prawo Energetycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach OSD może przedłużyć termin wydawania warunków przyłączenia o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia

Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji

Zrealizowałeś już zobowiązania wynikające z umowy o przyłączenie? Jeśli tak, na podstawie informacji o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii wytworzonej w mikroinstalacji podpisz umowę z Eneą Operator lub porozumienie dla mikroinstalacji w przypadku oświadczenia o braku wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

 

Sprzedaż energii wytworzonej

Aby sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji: 

 • jeśli jesteś prosumentem poinformuj swojego sprzedawcą energii elektrycznej, z kótrym masz zawartą umowę kompleksową 
 • jeśli nie jesteś prosumentem zawrzyj umowę sprzedaży ze sprzedawcą, na zakup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Następnie poinformuj o tym fakcie Eneę Operator. Lista sprzedawców dostępna jest w zakładce - zmiana sprzedawcy.

Instalacja licznika

Po podpisaniu umowy  dystrybucyjnej z Eneą Operator oraz umowy sprzedaży ze sprzedawcą, Enea Operator umówi się z Tobą na termin zainstalowania układu zabezpieczającego i pomiarowo – rozliczeniowego czyli licznika.

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci nie pobieramy opłat!

Obowiązek informowania operatora systemu dystrybucji

Produkując energię w mikroinstalacji pamiętaj, aby  dopełnić obowiązków informacyjnych.

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii na właścicielu mikroinstalacji spoczywają następujące obowiązki informowania operatora systemu dystrybucyjnego czyli spółki Enea Operator:

 • o zmianie danych (rodzaju, mocy mikroinstalacji),
 • o zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy/zakończeniu wytwarzania energii.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.