Definicje

 

Warunki przyłączenia - określają zakres prac projektowo-wykonawczych niezbędnych do przyłączenia wnioskowanego obiektu. Wydaje się je dla osób, które zamierzają przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej, bądź zwiększyć aktualną moc przyłączeniową np. poprzez zainstalowanie dodatkowych odbiorników. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata. Przyłączenie realizowane jest dopiero na podstawie podpisanej przez strony umowy o przyłączenie. Projekt umowy o przyłączenie wraz z warunkami przyłączenia przesyłany jest klientowi pocztą lub odbierany osobiście przez wnioskodawcę w Biurze Obsługi Klienta.

Umowa o przyłączenie - określa obowiązki obu stron w procesie przyłączenia. Jej zawarcie, pomiędzy podmiotem przyłączanym a przedsiębiorstwem sieciowym, stanowi warunek przystąpienia do etapu realizacji wszelkich formalności z tym związanych oraz do prac projektowo-wykonawczych.

Miejsce przyłączenia - należy przez to rozumieć punkt w sieci, z którego rozpoczyna się przyłącze.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej - należy przez to rozumieć punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, określany w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług przesyłowych albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej. Miejsce dostarczenia dla przedsiębiorstwa energetycznego stanowi koniec sieci a dla odbiorcy początek instalacji.

Przyłącze - linia odgałęźna w sieci rozdzielczej zasilająca bezpośrednio instalację odbiorcy - PN-92/E-50601. Przyłączenie do sieci polega na połączeniu miejsca przyłączenia z miejscem dostarczenia energii elektrycznej. Przyłącze rozpoczyna się w miejscu przyłączenia i kończy bezpiecznikami w skrzynce (szafce) przyłączowej.

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - linia przedlicznikowa łącząca instalację odbiorczą ze złączem, bezpośrednio lub za pośrednictwem głównej rozdzielnicy – PBUE.

Moc przyłączeniowa - największa moc czynna wyrażona w kW (kilowatach) pobierana lub oddawana do sieci. Wynika ona z możliwości jednoczesnego włączenia do sieci dysponowanych przez klienta w danym czasie, odbiorników elektrycznych. Moc ta deklarowana jest przez klienta, na podstawie analizy użytkowania odbiorników elektrycznych. Dla mocy przyłączeniowej dobierane jest odpowiednie zabezpieczenie przedlicznikowe. Ze względu na typoszereg zabezpieczeń wartość mocy przyłączeniowej należy wybrać z tabeli umieszczonej na wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

Przekaźnik priorytetowy - zazwyczaj maksymalny pobór energii elektrycznej jest limitowany z jednej strony warunkami technicznymi stawianymi przez zakład energetyczny, z drugiej zaś możliwościami technicznymi instalacji elektrycznej (przekrojem przewodów, zabezpieczeniami nadprądowymi, parametrami osprzętu łączeniowego, itp.) W praktyce projektowej i później w czasie eksploatacji instalacji elektrycznych spotykamy się często z koniecznością niedopuszczania do równoczesnej pracy takiej liczby zainstalowanych odbiorników, która powodowałaby przekroczenie dopuszczalnego obciążenia. Rozwiązaniem problemu jest ustalenie hierarchii ważności odbiorników i wyłączanie odbiorników drugorzędnych. Ten prosty algorytm realizuje przekaźnik priorytetowy zwany również wyłącznikiem pierwszeństwa. Przykład: Planujemy w swoim budynku zastosowanie ogrzewania akumulacyjnego. Podgrzewanie wody realizowane będzie przez przepływowy podgrzewacz. Po odkręceniu "kurka" z ciepłą wodą zadziała przekaźnik priorytetowy, który na czas działania podgrzewacza wyłączy odpowiednią grupę ogrzewaczy akumulacyjnych. Krótkotrwałe ich odłączenie nie spowoduje obniżenia temperatury w budynku.