przejdź do treści strony
Aby ułatwić korzystanie z serwisu www.operator.enea.pl używamy plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj. x
* powrót

Przyłączenia do sieci

Jeżeli energię elektryczną planujesz zużywać na potrzeby prowadzonego gospodarstwa domowego oraz innych obiektów z nim związanych lub rozpoczynasz budowę domu, planujesz dokonać rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej, np. w przypadku zamieszkania dwóch rodzin w jednym lokalu, zapoznaj się z procedurą przyłączenia do sieci.

Zobacz film i dowiedz się więcej o procesie przyłączenia do sieci ENEA Operator

Procedura przyłączenia krok po kroku:

OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

 

W celu rozpoczęcia procedury przyłączenia należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Druk wniosku dostępny jest w Biurach Obsługi Klienta ENEA Operator. Wniosek możesz również pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny właściwego terytorialnie dla miejsca przyłączenia obiektu - Biura Obsługi Klienta.

pdfPlik do pobrania (PDF 126 KB) Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie z mocą przyłączeniową nie większą
niż 40 KW
.

Do oglądania plików w formacie PDF niezbędne jest zainstalowanie Adobe Acrobat Reader'a . Najnowszą wersję, można pobrać ZA DARMO klikając w załączoną ikonę - ze strony producenta - Adobe inc.

 

Przed wypełnieniem wniosku przygotuj następujące dane:

 • dane identyfikacyjne (w tym PESEL) i teleadresowe (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci: np. mieszkanie, dom jednorodzinny, domek rekreacyjny, plac budowy, altana, garaż, itp.,
 • przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, stanowiące sumę mocy jednocześnie użytkowanych urządzeń oraz wnioskowanego układu zasilania (1 lub 3 – fazowy) zob. dodatkowe informacje - określenie mocy przyłączeniowej,
 • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,
 • przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej, zob. dodatkowe informacje – zużycie energii.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, pod pojęciem którego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.

 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

 

Na podstawie złożonego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami*, ENEA Operator przygotowuje w terminie do 30 dni** od momentu złożenia wniosku, warunki przyłączenia, które wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci zostaną przedstawione do Twojej akceptacji.

Opracowane warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie wysłane są następnie drogą pocztową na Twój adres korespondencyjny podany we wniosku. Po akceptacji określonych warunków przyłączenia oraz podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci, dwa egzemplarze umowy należy przekazać do właściwego terytorialnie Biura Obsługi Klienta.

Podpisana obustronnie umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano - montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

 

* Wniosek o określenie warunków przyłączenia uznaje się za kompletny jeżeli:

a) zawiera następujące informacje:

 • oznaczenie wnioskodawcy,
 • określenie mocy przyłączeniowej,
 • przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej,
 • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,

b) do wniosku załączone zostały dokumenty wskazane na wniosku o określenie warunków
przyłączenia jako załączniki wymagane.

** zgodnie z art. 7 ust. 8g pkt. 1) Ustawy prawo energetyczne z 10 dnia kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

 

REALIZACAJA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

 

Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, ENEA Operator przystępuje do realizacji umowy. Czas realizacji zależny jest od zakresu prac koniecznych do wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie.

Uwaga!
Opłata za wykonanie przyłącza ustalona jest na podstawie stawek opłat za przyłączenie do sieci dla klientów z V grupy przyłączeniowej
(między innymi dla gospodarstw domowych) zgodnie z obowiązującą Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator - zobacz stawki opłat za przyłączenie.

Dokładne koszty wykonania przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci.

 

PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI

 

Przyłączenie obiektu do sieci ENEA Operator nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.:

 • realizacji prac budowlano – montażowych po stronie ENEA Operator,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie (WLZ) po stronie Odbiorcy,
 • uregulowaniu opłaty za przyłączenie określonej w umowie,
 • zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru, wniosek można pobrać z naszej strony internetowej:

pdfPlik do pobrania (PDF 96 kB) Wniosek o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci.

Do oglądania plików w formacie PDF niezbędne jest zainstalowanie Adobe Acrobat Reader'a . Najnowszą wersję, można pobrać ZA DARMO klikając w załączoną ikonę - ze strony producenta - Adobe inc.

 

Termin fizycznego uruchomienia przyłącza (podania napięcia) oraz zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego zostanie uzgodniony po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. Więcej informacji w zakładce zawieranie umów.

Uwaga: Należy zwróć uwagę na termin zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej wynikający z umowy o przyłączenie do sieci. Jego niedotrzymanie rodzi konsekwencje finansowe dla Odbiorcy.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

 

PRZYŁĄCZE KABLOWE

 • 65,79 [zł/kW]

bez podatku od towarów i usług
w wysokości 23%.

 

PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE

 • 45,41 [zł/kW]

bez podatku od towarów i usług
w wysokości 23%.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla przyłącza kablowego uwzględniają koszty zakupu i montażu:

 • złącza kablowego wraz z jego obudową* i wyposażeniem,
 • układu pomiarowo - rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego, wraz z ich obudową i z wyposażeniem od ich montażu.

* pod pojęciem obudowy należy rozumieć szafkę złączowo - pomiarową zintegrowaną lub modułową wspólną dla złącza i układu pomiarowo - rozliczeniowego lub odpowiadające jej funkcjonalnie oddzielne szafki złączowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe.

W przypadku gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów, w sytuacji gdy budowane jest przyłącze, pobiera się dodatkową opłatę za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza w wysokości 33,45 zł dla przyłącza kablowego lub 24,70 zł dla przyłącza napowietrznego.

Pełny tekst Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ze stawkami opłat za przyłączenia znajduje się tutaj.

Dodatkowe informacje: